Tài liệu và Đề thi Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác

Nhằm đáp ứng tài liệu, đề cương và đề thi môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác nên trong phần này là tổng hợp các tài liệu và đề thi.

Trong môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác chúng ta sẽ tập trung học một số vấn đề chung: Chủ nghĩa duy vật biện chứng, Phép biện chứng duy vật, Chủ nghĩa duy vật lịch sử…

Nội dung môn học hướng vào việc hình thành ở người học các kỹ năng: nhận thức và giải quyết các vẫn đề thực tiễn xã hội, vận dụng kiến thức triết học để tiếp cận các khoa học chuyên ngành đào tạo. Dự trên sự hiểu biết về: chủ nghĩa Mác – Lênin về  phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa qua các giai đoạn phát triển của nó và về chủ nghĩa xã hội…

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm và Những câu hỏi tự luận có đáp án

READ:  Phân tích điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá?

[display-posts category=”nnlcb” posts_per_page=”-1″ include_date=”false” order=”ASC” orderby=”title”]