Câu 18: Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác

– Khoản 7 điều 2 hiến chương liên hợp quốc quy định: “ tổ chức liên hợp quốc không có quyền can thiệp vào công việc thực chất thuộc thẩm quyền nội bộ cuả bất kì quốc gia nào “

– Cấm can thiệp vũ trang hoặc các hình thức can thiệp hay đe dọa can thiệp khác nhằm chống lại chủ quyền nền tảng chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của quốc gia

– Cấm dụng các biện pháp kinh tế chính trị hoặc các biện pháp để băt buộc quốc gia khác phụ thuộc vào mình

– Cấm tổ chức khuyến khích các phần tử phá hoại hoặc khủng bố nhằm lật đổ chính quyền của quốc gia khác

– Cấm can thiệp vào cuộc đấu tranh nội bộ của quốc gia khác

– Tôn trọng quyền của mỗi quốc gia, tự lựa chọn cho mình chế độ chính trị kinh tế văn hóa phù hợp với truyền thống quốc gia và ý chí của toàn dân

READ:  Câu 63. Trình bày khái niệm và cách thức phân định các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền các quốc gia ven biển.

Liên hợp quốc có các biện pháp cưỡng chế trong trường hợp có đe dọa hòa bình hoặc hành động xâm lược.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]