Câu 34. Pháp luật điều chỉnh việc kí kết điều ước quốc tế

– Xu thế thừa nhận ưu thế của điều ước quốc tế so với các văn bản quy phạm pháp luật của quốc gia là thực tiễn phổ biến hiện nay tại nhiều quốc gia.

– Việc nội luật hóa các quy định của điều ước quốc tế tại quốc gia về thực chất là nghĩa vụ pháp lý của quốc gia được tiến hành dựa theo các quy định của Luật trong nước với các hình thức đa dạng ,có ý nghĩa tạo môi trường và điều kiện thực tế trong việc kí kết điều ước quốc tế để dẫn đến việc thực tế để thực thi đầy đủ các quy định của điều ước quốc tế mà quốc gia đã tự cam kết bằng hành vi pháp lý quốc tế hợp pháp .

Nội dung liên quan

READ:  Trình bày quyền “đi qua không gây hại” trong Luật biển quốc tế
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]