Câu 40: Đăng ký điều ước quốc tế và hệ quả của của việc đăng ký điều ước quốc tế:

Điều 102 Hiến chương Liên hợp quốc quy định: Mọi hiệp ước và công ước do bất cứ thành viên nào của Liên hợp quốc ký kết sau khi hiến chương này phải được đăng ký tại ban thư ký và do ban này công bố cáng sớm cáng tốt” “ nếu không đăng ký theo quy định của khoản 1 điều này thì không có bên nào có quyền viễn dẫn hiệp ước trước cơ quan của Liên hợp quốc.

Về nguyên tắc điều ước có đăng ký hay không đăng ký không có ảnh hưởng đến hiệu lực của điều ước. Vì vậy việc đắng ký hay không sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quyền của mỗi quốc gia.

Hệ quả pháp lý: khi đăng ký điều ước và công ước tai ban thư ký Liên hợp quốc các quốc gia có quyền viễn dẫn nó trước cơ quan của Liên hợp quốc. Là cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp tại Liên hợp quốc.

READ:  Mối liên hệ giữa điều ước quốc tế và tập quán quốc tế

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]