Chứng minh đấu tranh giai cấp là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội có giai cấp đối kháng

Chứng minh đấu tranh giai cấp là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội có giai cấp đối kháng. Đảng csvn đã và đang vận dụng lý luận về đấu tranh gc như thé nào trong giai đoạn cm hiện nay:

Đấu tranh giai cấp là một trong những động lực phát triển quan trọng của xã hội có giai cấp. Vì đấu tranh giai cấp giúp thay đổi phương thức sản xuất cũ, lỗi thời, lạc hậu bằng phương thức mới cao hơn, đồng thời xây dựng lực lượng sản xuất mới phù hợp quan hệ sản xuất tạo cơ sở phát triển mọi mặt đời sống xã hội.

Đấu tranh giai cấp giúp cải tạo các giai cấp cách mạng và quần chúng lao động thông qua việc xóa bỏ tập quán xấu do giai cáp thống trị sản sinh ra.

Đấu tranh giai cấp là đòn bẩy phát triển lịch sử cách mạng, là động lực phát triển các mặt đời sống xã hội trong thời kì phát triển bình thường. Đấu tranh là động lực để giai cấp tư sản đổi mới phương thức quản lý, sử dụng kĩ thuật mới để tạo nên những thành tựu mới.

Vai trò của ĐTGC thể hiện ở những cuộc đấu tranh mang tính quần chúng rộng lớn, do lực lượng tiến bộ xã hội lãnh đạo, được tổ chức khoa học nhằm đánh đổ giai cấp thống trị cản trở sự phát triển XH.

READ:  Tồn tại xã hội, ý thức xã hội và mối quan hệ biện chứng giữa chúng?

♦♦♦ Sự vận dụng của ĐCSVN:

Thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta tồn tại nhiều giai cấp và mâu thuẫn GC. Tuy nhiên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường quá độ lên CNXH, mâu thuẫn này bộc lộ là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Nhìn chung lợi ích GC tư bản thống trị lợi ích cộng đồng, đấu tranh là để hợp tác, đoàn kết xây dựng xã hội dân giàu nước mạnh, công bằng, văn minh.

Thực chất ĐTGC ở nước ta trong thời kì quá độ là đấu tranh giữa khuynh hướng tự giác theo định hướng XHCN và khuynh hướng phát triển tự phát lên TBCN. Trong quá trình đó, nhất thiết chúng ta phải phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong đó có thành phần kinh tế tư bản tư nhân.

Đấu tranh giai cấp ở nước ta diễn ra hàng ngày trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. Vì vậy đảng ta luôn xác định rõ cần phải: Đấu tranh chống khuynh hướng và biểu hiện tiêu cực của tâng lớp tư sản; Đấu tranh chống khuynh hướng tự phát TBCN của sản xuất nhỏ; Đấu tranh chống các thế lực thù địch, âm mưu diễn biến hòa bình, phá hoại độc lập dân tộc và CNXH ở nước ta; xây dựng CNXH đi đôi với bảo vệ tổ quốc, bảo vệ quyền làm chủ nhân dân; xây dựng nền kinh tế thị trường, thực hiện CNH, HĐH định hướng CNXH, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, tiếp thu những tinh hoa nhân loại làm cho đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ko ngừng nâng cao.

READ:  Tiền tệ xuất hiện như thế nào trong lịch sử phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hóa? Bản chất và chức năng của tiền tệ?

Để đạt được các mục tiêu trên đòi hỏi sử dụng nhiều hình thức đấu tranh khác nhau, vừa mềm dẻo, vừa cương quyết.

Tóm lại, giai đoạn hiện nay đòi hỏi Đảng ta phải nắm vững biện pháp duy vật, nắm vững quan điểm GC của CN Mac – Lenin để phân tích được tính chất tình hình gay go, phức tạp của ĐTGC trong thời kì quá độ tránh rơi vào thái cực sai lầm: cường điệu đấu tranh giai cấp đi đến rụt rè, ko dám đổi mới, mơ hồ, mất cảnh giác đi đến phủ nhận ĐTGC.