Đề thi và đáp án trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xin gửi tới các bạn phần cuối trong bộ câu hỏi thi trắc nghiệm môn tư tưởng HCM, mong rằng các bạn đạt thành tích thi thật tốt, vì đây là một môn học tương đối khô khan, và ít khi các bạn để tâm tới, nhưng cũng là môn học có nhiều bạn đạt điểm cao khi thi. Chỉ cần các bạn cố gắng thôi, đọc nhiều một chút và vận dụng kinh nghiệm làm bài trắc nghiệm là ổn.

Câu 901: “Cũng như sống thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sống cạn. Cầy phải có gốc, không có gốc thì cậy héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì đủ tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhấn dấn”. Đoạn văn trên được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Đạo đức cách mạng
b. Đường cách mạng
c. Sửa đổi lối làm việc (Đ)

Cầu 902: “Điểm thứ hai là bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dấn, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dấn, cũng với dấn đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dấn ra thi hành”. Đoạn văn trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Đời sống mới.
b. Sửa đổi lối làm việc.
c. Dấn vận.

Câu 903: “Hiếu chủ nghĩa Mác – Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa”. Cầu này trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Đường cách mệnh
b. Đạo đức cách mạng
c. Ý kiến về việc làm và xuất bản loại sách “người tốt, việc tốt”. (Đ)

Cầu 904: “… Đảng là đảng của giai cấp lao động, mà cũng là đảng của toàn dấn”. Cầu này trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Đạo đức cách mạng
b. Thường thức chính trị
c. Sửa đổi lối làm việc.

Câu 905: “Chúng ta tranh được tư do, độc lập rồi mà dấn cữ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dần chi biết rõ giá trị của tư do .”; Hồ Chí Minh nói luận điểm này vào năm nào?

READ:  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay - TT HCM

a. 1945
b. 1946 (Đ)
c. 1947
d. 1950

Cầu 906: “Đăng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nên tăng tư tưởng và kim chi nam cho hành động” câu nói trên được Đảng ta khẳng định tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy?

a. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV
b. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V
c. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI
d. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (Đ)

Cầu 907: Thông qua UNESCO, nhân loại đã ghi nhận Hồ Chí Minh vừa là 1 anh hùng giải phóng dấn tộc Việt Nam, vừa là nhà văn hóa kiệt xuất. Cho biết khóa hợp lần thứ bao nhiêu của UNESCO đã khẳng định điều đó?

a. 18
b. 20
c. 24 (Đ)

Cầu 908: Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất:

a. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dấn tộc và là nhà văn hóa.
b. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng của dấn tộc Việt Nam và là danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới. (Đ)
c. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dấn tộc của Việt Nam và là một nhà văn hóa kiệt xuất.

Cầu 509: Trong những cậu dưới đấy, câu nào là của Hồ Chí Minh:

a. Đảng ta – Đảng cầm quyền
b. Đảng ta là Đảng cầm quyền
c. Đảng ta là một Đảng cầm quyền (Đ)

Cầu 910: Hãy lựa chọn câu trả lời đúng của Hồ Chí Minh được viết trong Di chúc 10-5-1969

a. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. (Đ)
b. Phải có tình đồng chí thương yêu nhau.
c. Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau.

Cầu 911: Trong những cậu dưới đấy, câu nào là của Hồ Chí Minh:

READ:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước ta

a. Không có gì quý hơn độc lập, tự do (Đ)
b. Không có gì quý bằng độc lập, tự do
c. Cay đắng chi bằng mất tư do.

d. Chúng ta thấ hy sinh tất cả, chữ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.

Cầu 512: Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh:

a. Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trắm năm trồng người
b. Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trắm năm trồng người
c. Vì lợi ích mười năm, trồng cây; vì lợi ích trắm năm, trồng người.
d. Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây; vì lợi ích trắm năm thì phải trồng người. (Đ)

Cầu 913: HSức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nên tầng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. Đoạn văn trên được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh.

a. Đường cách mệnh
b. Sưa đôi lối làm việc
c. Đạo đức cách mạng (năm 1955)
d. Đạo đức cách mạng (năm 1958) (Đ)

Cầu 914: Hồ Chí Minh nói: “Chủ nghĩa xã hội cộng với khoa học sẽ đưa loài người đến [ …… ..]”. Hãy điền vào ô trống để hoàn thiện câu trên.

a. Hạnh phúc vô tận;
c. Tương lai xắn lạn; (Đ)
b. Tự do;
d. Sự phát triển toàn điện.

Đánh giá SAO
[Tổng: 1 Trung bình: 5]