Hình thức tự thực hiện trong đấu thầu là gì? Nếu bạn là chủ doanh nghiệp tư nhân, bạn sẽ áp dụng hình thức tự thực hiện trong trường hợp nào?

1. Khái Niệm:

Tự thực hiện là:

– Chủ đầu tư tự thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc của dự án do mình quản lý và sử dụng.

– Dự toán cho gói thầu phải được phê duyệt theo quy định.

– Đơn vị giám sát việc thực hiện gói thầu phải độc lập với chủ đầu tư về tổ chức và tài chính.

Kết quả hình ảnh cho Đấu thầu rộng rãi

2. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp tư nhân, bạn sẽ áp dụng hình thức tự thực hiện trong trường hợp:

– công ty có khả năng sử dụng nhân công và phương tiện làm việc của mình để thực hiện các công việc

– Khối lượng công việc không được xác định từ trước

– Công việc có giá trị nhỏ và có tính đặc thù nên không có nhà thầu quan tâm.

– Công việc có tính gián đoạn.

– Công việc có tính rủi ro cao.

– Phải khắc phục ngay sự cố.