Nghiên cứu là gì? Phương pháp luận nghiên cứu là gì?

Nghiên cứu là một quá trình:

  • Thu thập thông tin có hệ thống, khoa học về đối tượng nghiên cứu.
  • Lý giải bản chất, quy luật vận động của hiện tượng.
  • Dự báo sự vận động trong tương lai.

Phương pháp luận trong nghiên cứu:

Phương pháp luận nghiên cứu có thể được diễn đạt như là một hệ thống các quy tắc và thủ tục trình tự để thực hiện nghiên cứu

  • Nghiên cứu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đòi hỏi có khả năng lập luận và phân tích logich. Vì vậy người nghiên cứu cần thông thạo phương pháp luận nghiên cứu để sử dụng vào nghiên cứu từng vấn đề cụ thể.
  • Tính logich được thể hiện trong phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Có hai loại logich, đó là logich hình thức và logich ứng dụng
    • Logich hình thức là lọai logich chỉ nghiên cứu những hình thức như những khái niệm, phán đóan, suy luận và quy luật của tư duy mà không nghiên cứu nội dung của tư duy đó.
    • Logich ứng dụng là lọai logich nghiên cứu những vấn đề thuộc nội dung của từng ngành khoa học