Nhà Minh đã thi hành chính sách cai trị tàn bạo đối với nước ta như thế nào?

Sau khi thắng được nhà Hồ, nhà Minh biến nước ta thành quận, huyện của Trung Quốc như thời Bắc thuộc; thiết lập chính quyền thống trị, đổi tên nước ta thành quận Giao Chỉ và sáp nhập vào Trung Quốc.

Chúng thi hành chính sách đồng hóa triệt để ở tất cả các mặt như:  bắt rất nhiều phụ nữ, trẻ em, thầy thuốc, thợ giỏi về Trung Quốc; bóc lột dân ta thông qua hàng trăm thứ thuế rất tàn bạo; tàn phá các công trình văn hóa, lịch sử, đốt sách hoặc mang về Trung Quốc…

Trong vòng 20 năm đô hộ, nhà Minh đã làm cho xã hội nước ta thêm khủng hoảng sâu sắc, đất nước bị tàn phá, lạc hậu, nhân dân lâm vào cảnh lầm than điêu đứng.

Nội dung liên quan

READ:  Nhân vật và di tích tiêu biểu thời Trần
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]