Những câu hỏi trắc nghiệm hay môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Cấu 551. Hồ Chí Minh lấy bí danh là Ông Kê từ khi nào?

a. Năm 1943
b. Năm 1944
c. Năm 1945
d. Năm 1946

Cấu 552. Hồ Chí Minh bắt đầu cuộc hành trình rời Pắc Bó vê Tấn Trào vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 4/5/ 1942
c. Ngày 4/5/1944
b. Ngày 4/5/1943
d. Ngày 4/5/1945 (Đ)

Cấu 553. Cuộc hành trình tư Pắc Bó vê Tấn Trào của Hồ Chí Minh và đoàn cán bộ kéo dài từ :

a. Ngày 4/5/1945- 21/5/1945
b. Ngày 4/5/1945- 13/8/1945 (Đ)
c. Ngày 4/5/1945- 19/8/1945
d. Ngày 4/5/1945- 30/8/1945

Cấu 554. Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ TW Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc vào ngày tháng năm nào?

a. 9/3/1945
b. 13/8/1945 (Đ)
c. 19/8/1945
d. 28/8/1945

Cấu 555. “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Lời kêu gọi đó của Hồ Chí Minh là vào thời gian nào?

a. 5/1941
b. 8/1945 (Đ)
c. 9/1945
d. 12/1946

Cấu 556. Tối ngày 12/8/1945 Hồ Chí Minh nhận được tin Nhật chấp nhận ngừng bắn qua kênh thông tin nào?

a. Máy bộ đàm
b. Liên lạc viên
c. Đài thu thanh (Đ)
d. Thư

Cấu 557. Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu rời Tấn Trào về Hà Nội khi nào?

a. Ngày 13/8/1945
b. Ngày 15/8/1945
c. Ngày 22/8/1945 (Đ)
d. Ngày 30/8/1945

Cấu 558. “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập” câu nói đó của Hồ Chí Minh vào thời gian nào?

a. Tháng 5-1941
b. Tháng 8-1945 (Đ)
c. Tháng 9-1945
d. Tháng 12-1946

Cấu 559. Cuối tháng 7/1945, tại lán Nà Lữa, Hồ Chí Minh đã chi thị: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, đù hi sinh tơi đấu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lạp . Ai đã được Bác trực tiếp truyền đạt chi thị này?

a. Phạm Văn Đồng
b. Đặng Văn Cấp
c. Võ Nguyên Giáp (Đ)
d. Hoàng Quốc Việt

Cấu 560. Ngày 13/8/1945, một cuộc Hội nghị được triệu tập theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Hội nghị đã nhận định “Cơ hội rất tốt cho ta giành quyền độc lập đã tới”. Đó là hội nghị nào:

a. Hội nghị quân sư Bắc kỳ.
b. Hội nghị thành lập Khu giải phóng Việt Bắc.
c. Hội nghị toàn quốc của Đảng. (Đ)
d. Đại hội Quốc dấn Việt Nam.

Cấu 561. “Hỡi đồng bảo yêu quý? Giờ quyết định cho vận mệnh dấn tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Đoạn văn trên trích từ văn kiện nào:

a. Quân lệnh số 1 của Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc.
b. Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Hồ Chí Minh (Đ)
c. Hiệu triệu Tổng khởi nghĩa của Tổng bộ Việt Minh.
d. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh

Cấu 562. Hồ Chí Minh đã soạn thảo Bắn Tuyên ngôn Độc lập tại nhà số nhà 48, Hàng Ngang, Hà Nội, vào thời gian nào :

a. 14-20/8/1945
b. 20-22/8/1945
c. 22-25/8/1945
d. 28-29/8/1945 (Đ)

Cấu 563. “Tất cả các dấn tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dấn tộc nào cũng có quyền sống, quyên sung sướng và quyền tư do”. Hồ Chí Minh nói câu đó trong văn kiện nào?

a. Tuyên ngôn độc lập (1945) (Đ)
b. Đường Cách mệnh
c. Bản ăn chế độ thực dấn Phấp
d. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Cấu 564. “Toàn thể dấn tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tư do, độc lập ấy”. Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh:

a. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa.
b. Tuyên ngôn độc lập. (Đ)
c. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến.
d. Thư gửi đồng bào Nam bộ.

Cấu 565. Ngày 8/9/1945 Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ai làm cố vấn Chính phủ lấm thời nước Việt Nam dấn chủ cộng hoà?

a. VĨnh Thụy (Đ)
b. Nguyễn Hải Thẩn
c. Vũ Hồng Khanh
d. Trấn Huy Liệu

Cấu 566. Ngày 11/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự Lễ lên đường của đoàn quân tiễu trữ giặc đói diễn ra ở đâu?

a. Bắc Bộ phủ, Hà Nội
b. Nhà hát lớn Hà Nội (Đ)
c. Trường Đại học Việt Nam, Hà Nội
d. Ga Hăng Cỏ, Hà Nội

Cấu 567. Ủy ban dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dấn chủ Cộng hòa đo ai làm Trưởng ban:

a. Đặng Xuân Khu
b. Nguyễn Lương Bằng
c. Hồ Chí Minh (Đ)
d. Lê Văn Hiến

Cấu 568. Bác Hồ viết: “Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập, một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này, là nấng cao dân trí… . Phụ nữ lại càng cấn phải học, đã lấu chị em bị kìm hãm, đấy là lúc chị em phải cố gắng để kịp nam giới”. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào của Hồ Chí Minh

a. Chống nạn thất học (Đ)
b. Sắc lệnh thành lập Nha hình dấn học vụ
c. Sắc lệnh thiết lập Hội đồng cố vấn học chính
d. Đời sống mới

Cấu 569. Chính phủ lấm thời nước Việt Nam dấn chủ cộng hòa ban hành Sắc lệnh thành lập Nha hình dấn học vụ vào ngày, tháng, năm nào?

a. 4/10/1945
b. 6/9/1945 (Đ)
c. 19/8/1945
d. 26/9/1945

Cấu 570. Trong phiên hợp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dấn chủ cộng hòa, dưới sự chủ tọa của Hồ Chí Minh, Người đã nói: ”Nạn đốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thưc dấn dùng để cai trị chúng ta. Hơn chín mươi phấn trắm đồng bảo chúng ta mù chữ… Một dấn tộc đốt là một dấn tộc yếu. Vì vậy tôi đề nghị mớ một chiến dịch để chống nạn mù chữ”. Phiên hợp đó diễn ra lúc nào?

READ:  Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại - TT HCM

a. 6/9/1945
b. 3/9/1945 (Đ)
c. 8/9/1945
d. 10/9/1945

Cấu 571. Sáng ngày 3/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa phiên hợp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dấn chủ cộng hoa ở đâu?

a. Nhà hát lớn
b. Phủ Chủ tịch
c. Bắc Bộ phủ (Đ)
d. Đình lăng Đình Bâng

Cấu 572: Ngày 3/9/1945, trong phiên hợp đầu tiên của Chính phủ, Hồ Chí Minh nếu 6 vấn đề cấp bách:

1- Tăng gia sản xuất để chống nạn đôi;
2- Mở nhiều lớp học chống nạn mù chữ cho toàn dấn;
3- Tổ chức Tổng tuyển cử để sớm có Quốc hội làm cơ quan quyền lực tối caocủa toàn dấn;
4- Phát động phong trào Cấn Kiệm Liêm Chính trong toàn thể cán bộ và nhấn dấn;
5- Bố ngay thuế thân, thuế chợ, thuế đò và cấm ngặt việc hút thuốc phiện;
6- …………………………… ..
Theo anh (chị) vấn để thư 6 là gì?

a. Phát động phong trào quyên góp, cữu tế, “hữ gạo tiết kiệm” và “tuấn lê văng” giúp Chính phủ;
b. Chính phủ ban hành chính sách tôn trọng tư do tín ngưỡng và kêu gọi nhấn dấn lương giáo đoàn kết; (Đ)
c. Chính phủ ban hành chính sách đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dấn tiến bộ trên toàn thế giới;
d. Ban hành chính sách quốc hữu hoá và hợp tác hoá tư liệu sản xuất.

Cấu 573. “Chúng ta chi đòi quyên độc lập tư do, chữ chúng ta không vì tư thù tư oán, làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dấn tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước”. Đấy là đoạn văn trích trong bức thư nào của Hồ Chí Minh.

a. Thư gửi Uỷ ban nhân dấn các kỳ, tinh, huyện và lăng, 10-1945.
b. Thư gửi đồng bào Nam bộ, ngày 01/06/1946.
c. Gưi đồng bào Nam bộ, ngày 26/09/1945.
d. Thư gửi các học sinh tháng 09/1945.

Cấu 574. Ai là người đi đầu trong việc quyên góp ủng hộ Chính phủ trong “Tuấn lễ vàng” đã được Hồ Chí Minh tặng thưởng huy chương vàng?

a. Bạch Thái Bưởi
b. Nguyễn Sơn Hà
c. Vương Thị Lai (Đ)
d. Trịnh Văn Bộ

Cấu 575. Câu nói: “Cư 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ba bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dấn nghèo” được trích trong thư Bác Hồ gưi đồng bảo toàn quốc kêu gọi ra sức cửu đói vào ngày tháng năm nào?

a. 5/9/1945
b. 23/9/1945
c. 28/9/1945 (Đ)
d. 6/1/1946

Cấu 576 Ngày 15/11/1945, Bác Hồ đã dự lễ khai giảng khoá đầu tiên của trường đại học nào?

a. Đại học Y khoa Hà Nội (Đ)
b. Đại học Bách Khoa Hà Nội
c. Đại học Việt Nam
d. Đại học Sư phạm Hà Nội

Cấu 577. Ngày 29/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 40 về việc lập thêm một Toà án quân sư ở đâu?

a. Hải Phòng
b. Đà Nẵng
c. Nha Trang (Đ)
d. Sài Gòn

Cấu 578. Ngày 5/11/1945, Hồ Chí Minh đã dự Lễ khai mạc “Ngày kháng chiến” của nhân dấn Thủ độ ở đâu?

a. Quảng trường Ba Đình
b. Nhà hát lớn
c. Bắc Bộ phủ
d. Khu Việt Nam học xã (Đ)

Cấu 579. “Đã hơn một tháng nay, anh chị em đã chiến đấu cực kỳ anh dũng. Toàn thể đồng bào Việt Nam đều cảm động. Những gương hi sinh anh dũng của các bạn đã sáng rọi khắp nước. Những chiến công oanh liệt của các bạn đã làm cho toàn thể đồng bào thêm kiên quyết”. Đoạn trích này trong thư Hồ Chí Minh gửi cho nơi nào?

a. Nhân dân Hải Phòng
b. Thanh niên Nam bộ (Đ)
c. Đồng bào Tây Nguyên
d. Nhấn dấn Sài Gòn- Gia Định

Cấu 580. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ tặng đồng bào miền Nam danh hiệu gì vào tháng 12/1946?

a. Sản xuất giỏi (Đ)
b. Kháng chiến anh dũng
c. Thành đồng Tổ quốc
d. Cả 3 danh hiệu trên

Cấu 581. Hồ Chí Minh thành lập Chính phủ Liên hiệp lấm thời và cũng Chính phủ ra mắt đồng bào vào thời gian nào?

a. 1/1/1946 (Đ)
b. 6/1/1946
c. 2/3/1946
d. 5/11/1946

Cấu 582. Năm 1946, Hồ Chí Minh đã đón ai là người nhà từ Nghệ An ra thăm?

a. Bà Nguyễn Thị Thanh
b. Ông Nguyễn Sinh Khiêm
c. Cả hai người trên (Đ)

Cấu 583. Trong lời kêu gọi quốc dấn đi bỏ phiếu, Hồ Chí Minh viết: ”Ngày mai, là một ngày cả quốc dấn ta lên con đường mới mẻ vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam nhân dấn ta bắt đầu hướng dụng quyền dấn chủ của mình”. Lời kêu gọi đó được Hồ Chí Minh viết vào lúc nào?

a. Ngày 1/1/1946
b. Ngày 5/1/1946 (Đ)
c. Ngày 6/1/1946
d. Ngày 19/12/1946.

Câu 184. Ngày 1/1/1946, Hồ Chí Minh thành lập Chính phủ liên hiệp lâm thời và cũng Chính phủ ra mắt đồng bào ở đâu?

a. Nhà hát lớn (Đ)
b. Quảng trường Ba Đình
c. Bắc Bộ phủ
d. Phủ Chủ tịch

Cấu 585: Mùa xuân 1946, nói chuyện với linh mục Hồ Ngọc Cấm (giáo phận Bắc Ninh), Hồ Chí Minh có nhắc đến một giáo dấn yêu nước: “Tuy Ông được sang Pháp học tập, lại tưng làm việc cho Soái phú Pháp mấy năm ớSàỉ Gòn. Thểmà Ông ta đã gửi lên triều đình Tư Đức nhiều bẩn SỞ tấư bàn việc chính tư Võ bị, canh tân đái“ nước. Ngày triểu đình không lắng nghe Ông tư. Giá như bỉẻi” làm theo một Số đỉểư kiến nghị ấy thì chắc cũng đã bớt được nhiều khó khăn”. Giáo dấn ấy là ai?

a. Nguyễn Xuân Ôn;
b. Bùi Viện;
c. Nguyễn Trường Tộ; (Đ)
d. Nguyễn Trọng Hợp.

Cấu 586. Ai là người được Chủ tịch Hồ Chí Minh uỷ nhiệm vào Nam Bộ với đoàn đại biểu Pháp để giấi thích và thi hành Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946?

READ:  Ngân hàng câu hỏi và đáp án tư tưởng Hồ Chí Minh (Phần 9)

a. Phạm Văn Đồng
b. Huỳnh Văn Tiếng
c. Hoàng Quốc Việt
d. Hai người b và c (Đ)

Cấu 587. Hồ Chí Minh cũng với đại diện Việt Nam Quốc dấn Đăng ký cam kết Tinh thần đoàn kết. Trong đó hai bên nhất trí không công kích lẫn nhau, đoàn kết cùng nhau chống Pháp và ủng hộ Nam bộ kháng chiến vào ngày tháng năm nào?

a. 23/9/1945
b. 24/11/1945
c. 12/12/1945
d. 19/12/1946

Cấu 588. Hồ Chí Minh nói: “Tôi chi có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dấn ta hoàn toàn được tư do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” vào ngày tháng năm nào?

a. 21/11/1946 (Đ)
b. 19/5/1954
c. 19/5/1960
d. 19/5/1969

Cấu 589. “Tôi có thể tuyên bố trước Quốc hội rằng, Chính phủ này tỏ rõ cái tinh thần quốc dấn liên hiệp… Chính phủ này là Chính phủ toàn quốc, có đủ nhân tại Trung, Nam, Bắc tham gia”. Đó là lời tuyên bố của Hồ Chí Minh sau khi thành lập Chính phủ mới, không có bọn phản động tham gia. Chính phủ đó được thành lập khi nào?

a. Tháng 9/1945
b. Tháng 12/1945.
c. Tháng 3/1946
d. Tháng 11/1946 (Đ)

Cấu 590. “Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc lập. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới biết dấn tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tư do Chính phủ cố gắng làm theo đúng ba chính sách: Dấn sinh, Dấn quyền và Dấn tộc”. Đó là trích lời phát biểu của Hồ Chí Minh trong ký hợp thư 2 Quốc hội khóa 1 thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước ta. Kỳ hợp đó diễn ra lúc nào

a. Tháng 1/1946
b. Tháng 3/1946 (Đ)
c. Tháng 11/1946
d. Tháng 12/1946

Cấu 591. “Đồng bào Nam bộ là dấn nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chấn lý đó không bao giờ thay đổi! ” Câu nói này của Hồ Chí Minh được trích ra từ văn kiện nào

a. Bài nói chuyện cùng đồng bào trước khi sang Phấp.
b. Thư gửi đồng bào Nam bộ 31/5/1946. (Đ)
c. Lời kêu gọi Kiều bào Việt Nam ở Pháp.
d. Trả lời phóng viên Hãng thông tấn A.F.P.

Cấu 592. “Cả đời tôi chi có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân… Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đấu, tôi cũng chi theo đuổi một mục đích, làm cho Ích quốc lợi dấn”. Cấu nói trên trích từ bài nói chuyện của Hồ Chí Minh trước khi Người sang thăm nước Pháp. Buổi mít tinh đó được tổ chức tại Hà Nội ngày nào:

a. 29/5/1946
b. 1/6/1946
c. 30/5/1946 (Đ)
d. 31/5/1946

Cấu 593. “Tôi, Hồ Chí Minh, suốt cuộc đời đã cùng đồng bào chiến đấu cho độc lập của Tổ quốc. Tôi thấ chết chứ không bao giờ bán nước” là câu nói của Hồ Chí Minh về Hiệp định Sơ bộ mồng 6/3 trong cuộc mít của nhân dấn Thủ độ tại đấu?

a. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
b. Nhà hát lớn Hà Nội
c. Bắc bộ phủ, Hà Nội (Đ)
d. Tấn Trào, Tuyên Quang

Cấu 594. Ngày 27/5/1946, Hội đồng Chính phủ đã quyết định chọn ai thay Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ tịch nước trong thời gian Người đi vắng?

a. Phan Anh
b. Phạm Văn Đồng
c. Huỳnh Thúc Kháng (Đ)
d. Võ Nguyên Giáp

Cấu 595. Năm 1946, Huỳnh Thúc Kháng thay mặt Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ tịch nước khi Hồ Chí Minh đi đâu?

a. Phấp (Đ)
b. Trung Quốc
c. Liên Xô
d. Độ

Cấu 596. Trong thời gian Hồ Chí Minh đi Phấp (1946), ai đã lập ra “Chính phủ lấm thời của nước Cộng hoà Nam kỳ”?

a. Nguyễn Hải Thẩn
b. Raun Xalắng
c. Đácgiắngliơ (Đ)
d. Bảo Đại

Cấu 597. Trong thời gian Hồ Chí Minh ở Pháp, Người không làm gì trong các việc sau:

a. Đư hội nghị Phôngtennơblô (Đ)
b. Gặp gỡ kiều bào ở Pháp
c. Tuyên truyền Việt Nam đã độc lập
d. Hội đàm với chính phủ Phấp

Cấu 598. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn kỷ niệm Quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam dấn chủ cộng hoa ở đâu?

a. Paris (Đ)
b. Hà Nội
c. Hải Phòng
d. Tấn Trào

Cấu 599. Để tìm kiếm nhân tài cho đất nước, Hồ Chí Minh đã viết bài Tìm người tài đức trong đó có đoạn: “E vì Chính phủ không nghe đến, không nhìn khắp, đến nối các bậc tài đức không thể xuất than . Hãy cho biết bài báo này được đắng trên tờ báo nào?

a. Báo Thanh niên
b. Báo Cưu quốc (Đ)
c. Báo Phụ nữ
d. Báo Sự thật

Cấu 600. Tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho ai lên Việt Bắc chuẩn bị căn cứ để di chuyển cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước khi cấn thiết?

a. Nguyễn Văn Tố
b. Nguyễn Văn Huyên
c. Hoàng Văn Thái
d. Nguyễn Lương Bằng (Đ)

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]