Nội dung của hợp đồng dân sự – PLĐC

Nội dung của hợp đồng dân sự là những điều khoản do pháp luật quy định, các bên có thể thoả thuận, ghi vào hợp đồng. Những điều khoản đó nói lên ý chí thống nhất của các bên ký kết hợp đồng, nhằm xác định quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên trong hợp đồng đối với nhau.

hop-dong-dan-su
Nội dung của hợp đồng dân sự

Tất cả các điều khoản mà các bên thoả thuận phải phù hợp với quy định của pháp luật. Các điều khoản đó được chia thành 3 loại điều khoản:

* Điều khoản chủ yếu: là những điều khoản không thể thiếu được trong các loại hợp đồng. Nếu các bên không thoả thuận được các điều khoản đó thì hợp đồng không được hình thành. Nếu đã hình thành mà thiếu các điều khoản đó thì hợp đồng không có giá trị. Tuỳ theo mỗi loại hợp đồng mà các bên có thể thoả thuận về các nội dung chủ yếu sau:

– Đối tượng của hợp đồng.

– Số lượng, chất lượng, chủng loại, quy cách, kỹ thuật.

– Giá cả và phương thức thanh toán.

– Thời hạn, địa điểm và phương thức thực hiện hợp đồng.

– Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

– Quyền và nghĩa vụ của các bên.

* Điều khoản thông thường (thường lệ):là những điều khoản mà pháp luật đã quy định. Các bên trong hợp đồng có ghi hay không ghi vào trong hợp đồng cũng không ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng, coi như các bên tự công nhận và thoả thuận sẽ thi hành đúng quy định của pháp luật.

* Điều khoản tuỳ nghi: là những điều khoản các bên tự thoả thuận với nhau khi ký hợp đồng dân sự nếu pháp luật không quy định thì cho phép các bên vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tế của mình. Như vậy, điều khoản tuỳ nghi là các bên có thể thoả thuận các phương thức khác nhau, các bên có thể chọn một trong những cách thức thực hienẹ nghĩa vụ thuận lợi nhất cho mình, mà vẫn đảm bảo quyền yêu cầu của bên có quyền trong hợp đồng ký kết.