Tổng hợp tài liệu Điều tra xã hội học

Nội dung học phần Điều tra xã hội học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản để có khả năng thực hiện nghiên cứu xã hội. Học phần này sẽ trình bày các bước đi, một số phương pháp và kỹ thuật cơ bản trong việc tổ chức thu thập thông tin xã hội.

Những kiến thức này rất có ích cho người học trong quá trình học tập, nghiên cứu khoa học để sinh viên có thể bước đầu làm những nghiên cứu ở quy mô nhỏ và nhất là khi làm báo cáo chuyên đề tốt nghiệp.

Nội dung liên quan

READ:  Một số nguyên tắc Điều tra xã hội học
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]