Tổng hợp tài liệu và đề thi Chương trình và dự án phát triển

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, kế hoạch hóa phát triển kinh tế – xã hội có một vai trò vô cùng quan trọng đó là định hướng, xác định tốc độ phát triển, cơ cấu kinh tế và các cân đối lớn, các chính sách và giải pháp để dẫn dắt nền kinh tế theo định hướng đã vạch ra. Trong điều kiện nguồn lực có hạn, để dẫn dắt nền kinh tế đi theo đúng định hướng của kế hoạch với hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất thì chúng ta phải sử dụng công cụ chương trình và dự án phát triển kinh tế – xã hội. Đây là một công cụ đặc thù của kế hoạch nhằm đưa kế hoạch vào thực tế cuộc sống thị trường. Chính vì vậy, việc nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của chương trình và dự án phát triển kinh tế xã hội là vô cùng cần thiết có ý nghĩa thiết thực.

Môn học chương trình và dự án phát triển kinh tế – xã hội sẽ đề cập đến những kiến thức về xây dựng, thẩm định và quản lý các chương trình và dự án phát triển kinh tế xã hội, tạo cơ sở cho sinh viên có được khả năng, kỹ năng về xây dựng và đặc biệt là triển khai thực hiện các kế hoạch định hướng vĩ mô theo đúng đường lối chính sách của Đảng và nhà nước.

Để thực hiện được vai trò của mình, học phần chương trình và dự án phát triển kinh tế xã hội bao gồm những nội dung sau:

  • Tổng quan về chương trình và dự án phát triển kinh tế xã hội
  • Nội dung và các phương pháp tiến hành xây dựng, thẩm định, quản lý các chương trình phát triển kinh tế xã hội
  • Nội dung và phương pháp xây dựng, thẩm định, quản lý, giám sát và đánh giá dự án phát triển kinh tế xã hội.

Cấu trúc đề thi Chương trình và dự án phát triển (90′)

Câu 1: Bài tập tình huống, điền vào cây mục tiêu, cây vấn đề và khung logic(mục tiêu, hoạt động, đầu ra, kết quả,…) đc kẻ sẵn (năm anh thi là dự án giảm ùn tắc giao thông, có 4 đề nhưng cứ 2 đề có 1 câu này chung)

Câu 2: Đ/S, giải thích 6 câu liên quan đến quy trình lập dự án, thẩm đinh dự án,…

Câu 3: Trắc nghiệm khoanh(liên quan đến tính toán là chủ yếu, NPV, CBR, IRR, thời gian hoàn vốn.

Câu 4: Bài tập ENPV, FNPV và lựa chọn xem có nên thực hiện dự án hay k?(câu này đề nào cũng giống đề nào).

Chú ý làm nhuần nhuyễn bài tập và nắm chắc cách tính toán các tiêu thức đánh giá dự án NPV, IRR, CBR, thời gian hoàn vốn.

Đánh giá SAO
[Tổng: 0 Trung bình: 0]