Trách nhiệm pháp lý quốc tế của các tổ chức quốc tế và Các hình thức chế tài trong luật quốc tế

Trách nhiệm pháp lý quốc tế của các tổ chức quốc tế

Trong nhiều TH khi có vi phạm, các tổ chức quốc tế có thể phải chịu TN kép:

Một mặt: TCquốc tế chịu TN trước quốc gia thành viên do vi phạm điều lệ của tổ chức

Mặt khác: nếu vi phạm đó ảnh hưởng đến luật quốc tế nói chùng thì TCquốc tế phải chịu TN trước cộng đồng quốc tế

Các hình thức chế tài trong luật quốc tế

– Các biện pháp cưỡng chế phi vũ trang: cắt đứt toàn bộ hay từng phần quan hệ quốc tế, đường sắt, đường biển, hàng không, bưu chính, điện tín, vô tuyến điện và các phương tiện thông tin khác, kể cả việc cắt đứt quan hệ ngoại giao

– Các biện pháp cưỡng chế vũ trang: những cuộc biểu dương lực lượng, phong tỏa và những cuộc hành quân khác, do các lực lượng hải, lục, không quân của thành viên Liên hiệp quốc thực hiện

READ:  Chế độ pháp lý của biển quốc tế

Các tìm kiếm liên quan đến cương ôn tập môn công pháp quốc tế, tài liệu môn công pháp quốc tế, bài tập tình huống tư pháp quốc tế có đáp án, câu hỏi ôn tập luật quốc tế, tổng hợp câu hỏi nhận định môn luật quốc tế (công pháp quốc tế) – phần 2, bài tập thừa kế trong tư pháp quốc tế, bài tập tư pháp quốc tế phần chung, nhận định đúng sai môn công pháp quốc tế, bài tập tư pháp quốc tế phần riêng