Trách nhiệm sinh viên góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân

Trách nhiệm của sinh viên trong việc góp phần xây dưng nền Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân:

– Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là trách nhiệm của toàn dân.

– Mọi công dân, mọi tổ chức, lượng đều phải tham gia theo phạm và khả năng của mình.

– Đối với sinh viên phải tich cực học tập nâng cao hiểu biết về mọi mặt, nắm vững kiến thức quốc phòng, an ninh, nhạn thức rõ âm mưu, hoạt động chóng phá cách mạng Việt Nam của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

– Trên cơ sở đó tự giác, tích cực luyện tập các kỹ năng quân sự, an ninh và chủ động tham gia các hoạt động về quốc phòng, an ninh do nhà trường và địa phương triển khai.