Trình bày mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của các nước ASEAN? Việt Nam tham gia vào tổ chức ASEAN năm nào? Theo em Việt Nam tham gia vào tổ chức ASEAN có những thuận lợi và khó khăn gì?

Mục tiêu, nguyên tắc

  • Mục tiêu là sự phát triển kinh tế và văn hóa thông qua nỗ lực hợp tác chung của các thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
  • Nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các thành viên là cùng tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, hợp tác phát triển có kết quả.
  1. Việt Nam tham gia tổ chức ASEAN vào tháng 7-1995.

Thuận lợi

  • Việt Nam tham gia vào tổ chức ASEAN có những thuận lợi cùng hợp tác và phát triển
  • Tăng cường hợp tác và tham gia liên minh kinh tế khu vực…
  • Việt Nam tiếp thu được những tiến bộ khoa học kĩ thuật của các nước bạn và khai thác nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế…
READ:  Sau 10 năm thực hiện đường lối đổi mới 1985 - 1995?

Khó khăn

  • Sự cạnh tranh quết liệt của thị trường nếu Việt Nam không có cơ chế, chính sách tốt sẽ mất thị trường ngay trên sân nhà.
  • Việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay bên ngoài…
  • Vấn đề gìn giữ, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại cần được lưu ý…

Nội dung liên quan

READ:  Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]