Biến đổi nổi bật của Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai? Những nét khác biệt về tình hình chung và phong trào đấu tranh của Mĩ La-tinh so với châu Á và châu Phi?

Biến đổi nổi bật của Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Đầu thế kỉ XIX nhiều nước giành độc lập, sau đó trở thành “sân sau” của đế quốc Mĩ. – Từ sau năm 1945:

  • Cách mạng nhân dân Cu-ba giành thắng lợi năm 1959
  • Cao trào đấu tranh diễn ra sôi nổi rộng khắp với mục tiêu thành lập các Chính phủ dân tộc dân chủ, tiến hành cải cách tiến bộ nâng cao đời sống nhân dân.
    → “Lục địa bùng cháy”.

Công cuộc xây dựng đất nước đạt nhiều thành tựu (Nêu cụ thể)

Khó khăn: Ở một số nước KT tăng trưởng chậm, CT không ổn định.

Những nét khác biệt so với châu Á và châu Phi

  • Đầu thế kỉ XIX các nước Mĩ La-tinh giành độc lập, sau đó trở thành “sân sau” của đế quốc Mĩ.
  • Phong trào đấu tranh: chống chính quyền tay sai của Mĩ để thoát khỏi lệ thuộc Mĩ, không trực tiếp đấu tranh với đế quốc thực dân.
  • Trình độ phát triển các nước ở Mĩ La-tinh cao hơn so với nhiều nước ở châu Á và châu Phi.
  • Từ những năm 90 của thế kỉ XX, các nước Mĩ La-tinh gặp nhiều khó khăn căng thẳng về KT, CT. Các nước châu Á tăng trưởng nhanh về KT, CT ổn định.