Cảm nhận nghệ thuật trong bài thơ Tiếng chim buổi sáng của Định Hải

Trong bài “Tiếng chim buổi sáng”, nhà thơ Định Hải viết:

                               Tiếng chim lay động lá cành

                         Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng.

                                Tiếng chim vỗ cánh bầy ong

                          Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm

Theo đồng chí, nhà thơ đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả tiếng chim buổi sáng? Biện pháp nghệ thuật đó giúp chúng ta cảm nhận đư­­ợc tiếng chim buổi sáng có ý nghĩa nh­ư thế nào?

chim hot

Gợi ý

          Tác giả đã sử dụng biện pháp nhân hoá để miêu tả tiếng chim buổi sáng (chú ý: Các động từ lay, đánh thức gợi cho ta nghĩ đến những hoạt động của con ng­ười).(1 điểm)

Biện pháp nhân hoá giúp ta cảm nhận đ­ược tiếng chim buổi sáng có ý nghĩa thật sâu sắc: Tiếng chim không chỉ làm cho sự vật xung quanh trở nên đầy sức sống (lay động lá cành, đánh thức chồi xanh) mà còn thôi thúc chúng đem lại những lợi ích thiết thực cho mọi ng­ười (vỗ cánh bầy ong đi tìm mật cho đời, tha nắng rải đồng vàng thơm- làm nên những hạt lúa vàng nuôi sống con ng­ười).)