Chế độ pháp lý dành cho những người làm việc trong cơ quan đại diện ngoại giao

– Quyền bất khả về xâm phạm về thân thể tuyệt đối:

+ Họ không thể bị bắt hoặc giam giữ dưới bất kì hình thức nào.

+ Họ được đối xử một cách trọng thị và được bảo vệ khỏi những hành vi xâm phạm thân thể, tự do và phẩm giá.

– Quyền bất khả xâm phạm về nơi ở, tài liệu, thư tín, tài sản và phương tiện đi lại.

*Nơi ở: nhà riêng, căn hộ trong khu tập thể, phòng ở trong khách sạn.

– Quyền miễn trừ xét xử về hình sự, dân sự và xử phạt vi phạm hành chính.

+ Quyền miễn trừ xét xử hình sự ở nước nhận đại diện và quyền miễn trừ về xử phạt vi phạm hành chính được hưởng tuyệt đối.

+ Quyền miễn trừ xét xử dân sự có những ngoại lệ nhất định: họ không được miễn trừ trong trường hợp sau:

+ Các tranh chấp liên quan tới bất động sản tư nhân có trên lãnh thổ nước nhận đại diện.

+ Các tranh chấp liên quan đến việc thừa kế.

+ Các tranh chấp liên quan đến hoạt động thương mại, nghề nghiệp mà nhà ngoại giao tiến hành ở nước nhận đại diện, ngoài chức năng chính thức của mình.

READ:  Khái niệm và so sánh giữa phê chuẩn và phê duyệt điều ước quốc tế

– Quyền được miễn thuế.

*Ngoại lệ: thuế và lệ phí đối vs bất động sản tư nhân có trên lãnh thổ nước nhận đại diện, thuế và lệ phí đối với dịch vụ cụ thể.

– Quyền ưu đãi và miễn trừ hải quan.

+ Đối với đồ dùng cá nhân mang vào nước tiếp nhận (hành lí riêng không bị kiểm tra hải quan), trừ trường hợp có cơ sở xác định trong hành lý có đồ vật không thuộc cá nhân hoặc vật do nước tiếp nhận lãnh sự cấm xuât nhập.

*Ngoại lệ: phí lưu kho, cước vận chuyển và cước phí về những dịch vụ tương tự.

GHI CHÚ: thành viên gia đình sống chung với viên chức ngoại giao và không phải công dân nước đại diện (không thường trú ở nước này????) cũng được hưởng đầy đủ các quyền trên.

Nhân viên hành chính – kỹ thuật + thành viên gia đình sống chung với họ nếu không phải công dân nước sở tại hoặc không thường trú ở nước này sẽ được hưởng các quyền sau:

READ:  Nêu đối tượng điều chỉnh của luật quốc tế

– Quyền bất khả về xâm phạm về thân thể, nơi ở.

– Quyền miễn trừ về xét xử hình sự.

– Quyền được miễn thuế với thu nhập cá nhân.

– Một số quyền ưu đãi hải quan nhất định.

* Đối với quyền miễn trừ xét xử về dân sự và xử phạt vi phạm hành chính thì nhân viên hành chính – kỹ thuật chỉ được miễn trừ trong trường hợp đang thi hành công vụ.

Nhân viên phục vụ nếu không là công dân nước sở tại hoặc không thường trú tại nước này được

+ Hưởng các quyền miễn trừ trong khi thừa hành công vụ.

+ Miễn giảm các thứ thuế và lệ phí về tiền công thu được từ công vụ.