Hãy nêu những nét lớn về cấu trúc văn hóa

Kết quả hình ảnh cho cấu trúc văn hóa

Văn hóa sản xuất

Văn hóa trong sản xuất kinh doanh là một hệ thống những giá trị về vật chất, tinh thần do con người tạo ra trong quá trình sản xuất kinh doanh, được thể hiện trong cách ứng xử của họ với xã hội, tự nhiên ở một cộng đồng hay khu vực nào đó.

Văn hóa trong sản xuất bao gồm những yếu tố sau:

Kinh doanh trung thực, đúng pháp luật

Tôn trọng yếu tố con người, coi con người là tất cả

Đoàn kết, nhất trí, hết lòng vì mục tiêu chung, vì tập thể

Tôn trọng môi trường và đối thủ cạnh tranh

Phát huy truyền thống, tập quán, hành vi ứng xử tốt đẹp trong doanh nghiệp

Trong các nhà máy xí nghiệp muốn đạt sản phẩm cao, chất lượng tốt, ắt hẳn những nhà quản lý phải tạo một môi trường lao động tốt, đó là các mối quan hệ giữa các nhà quản lý, lãnh đạo đối với người lao động đó là mối quan hệ giưa những người lao động với nhau, hay sự quan tâm tới điều kiện làm việc của người lao động.

Đây là yếu tố quan trọng để tạo một môi trường tốt, giúp người lao động có tâm huyết, niềm say mê trong công việc thì sản phẩm làm ra sẽ phản ánh được sự lao động nỗ lực của người lao động. Họ có trách nhiệm với sản phẩm mình làm ra và đồng nghĩa họ có trách nhiệm vơi chính người tiêu dùng sản phẩm họ( tính nhân văn) thực hiện nghiêm ngặt các quy trình bảo vệ môi trường, thực hiện tiêu chí con người là tất cả.

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định nhà nước về bảo hộ lao động đối với người công nhân , đảm bảo điều kiện tốt nhất để người công nhân có thể làm ra nhiều sản phẩm, thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động như bảo hiểm xã hội, y tế các hoạt động công đoàn. Tạo môi trường lành mạnh, tích cực phấn đấu lao động vì mục đích chung của tập thể, vì quyền lợi của người lao động.

READ:  NHU CẦU HỢP LÝ HOÁ

Văn hóa sinh hoạt:

Là tổng thề nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử là hoạt động của con người trong quá trình thỏa mãn nhu cầu đời sống tinh thần. Văn hóa snh hoạt là trình độ cao trong sinh hoạt xã hội, biểu hiện của văn minh. Điều này cho thấy tất cả những sáng tạo của con người trên nền của thế giới tự nhiên là văn hóa, nơi nào có con người nơi đó có văn hóa.

Tại nước ta mỗi vùng miền đều có nét văn hóa riêng ví dụ miền nam ngày xưa trên các cánh đồng vào mùa cấy, những nam thanh nữ tú của miền thôn dã lao vào công việc mệt nhọc, để giải khuây họ cất lên những câu hò đối đáp ở Nam bộ là nét sinh hoạt văn hóa tinh thần không thể thiếu của người dân nơi đây.

Văn hóa vũ trang là:

Phương thức tiến hành chiến tranh giành thắng lợi trước kẻ thù cũng là một sự sáng tạo, nghĩa là một giá trị, một văn hóa. Trình độ sử dụng vũ khí cũng là một sáng tạo văn hóa. Trình độ sản xuất vũ khí cũng là văn hóa.

Trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước, chống giặc ngoại xâm. Bản sắc dân tộc của văn hóa vũ trang Việt Nam bao gồm những giá trị bền vững những tinh hoa vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước tor73 thành những nét đặc sắc của cộng đồng dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam.

READ:  Theo bạn vũ trang có phải là một yếu tố hình thành nên văn hóa không? Vì sao?

Văn hóa vũ trang thể hiện qua lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng gắn kết cá nhân, gia đình, làng nước, lòng nhân ái, bao dung, trọng nghĩa tình đạo lý, đầu óc thực tế, tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, tế nhị trong ứng xử, giản dị trong lối sống.

Bản sắc văn hóa, đặc biệt là văn hóa vũ trang đặc trưng riêng là cái cốt lỗi trong phương thức tác chiến giánh thắng lợi trước kẻ thù chung của một cộng đồng văn hóa trong lịch sử của sự tồn tại và phát triển.

Bản sắc văn hóa vũ trang ngoài việc giữ nước nó còn thể hiện trong tất cả các lĩnh vực trong đời sống – ý thức của một cộng đồng bao gồm: cội nguồn, cách tư duy, cách sống, dựng nước, giữ nước, sáng tạo.