Hãy xác định biện pháp, kết quả của “Chiến lược toàn cầu” Mĩ thực hiện ở châu Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Hãy xác định những biện pháp, kết quả của “Chiến lược toàn cầu” Mĩ thực hiện ở châu Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

* Biện pháp: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ thực hiện “Chiến lược toàn cầu” nhằm 3 mục tiêu lớn, ở Châu Á “Chiến lược toàn cầu” được thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau:
• Mĩ cùng Anh, Pháp thành lập khối quân sự Đông Nam Á (SEATO) nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của CNXH và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc, lôi kéo Phi-li-pin và Thái Lan tham gia khối này.
• Gây chiến tranh xâm lược với 3 nước Đông Dương, can thiệp vào tình hình Trung Quốc, Triều Tiên…
• Viện trợ để lôi kéo đồng minh (Nhật Bản, Hàn Quốc…)
* Kết quả: Mĩ đã đạt được một số mưu đồ nhất định (chia cắt lâu dài 2 miền Triều Tiên, kéo dài sự lệ thuộc của Nhật Bản về chính trị…) nhưng cũng vấp phải những thất bại nặng nề, đặc biệt là trong cuộc chiến tranh Việt Nam.