Kể tên các nước Đông Nam Á mà em biết? Sau chiến tranh thế giới thứ II Đông Nam Á có những biến đổi như thế nào? Biến đổi nào là lớn nhất vì sao?

11 nước Đông Nam Á

  • Việt Nam, Lào, Campu chia, In đô nê xi a, Mi an ma, Phi líp pin, Thái Lan, Sin ga po, Đông ti mo, Brunây, Ma lai xi a.

Biến đổi của Đông Nam Á

Biến đổi to lớn thứ nhất: Cho đến nay các nước Đông Nam Á đều đã giành được độc lập dân tộc: Đây là biến đổi lớn nhất vì:

  • Là biến đổi thân phận từ các nước thuộc địa, nửa thuộc địa và lệ thuộc trở thành nước độc lập.
  • Nhờ có biến đổi đó các nước Đông Nam Á mới có những điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của mình ngày càng phồn vinh.

Biến đổi to lớn thứ hai: Từ khi giành được độc lập các nước Đông Nam Á đều ra sức xây dựng kinh tế-xã hội và đạt nhiều thành tựu to lớn.

Biến đổi to lớn thứ ba: đến tháng 7/1997 các nước Đông Nam Á đều tham gia tổ chức ASEAN.