Khái niệm dân cư trong luật quốc tế

Dân cư là tổng hợp những người sinh sống, cư trú trên lãnh thổ của một quốc gia nhất định và chịu sự điều chỉnh của pháp luật của quốc gia đó.

Thông thường có 4 bộ phận: người nước sở tại, người nước ngoài, người không có quốc tịch, người có hai hoặc nhiều quốc tịch.

Địa vị pháp lý của dân cư: Cả Pluật quốc gia và Pluật quốc tế đều quy định nhưng Pluật quốc gia quy định cụ thể hơn, còn Pluật quốc tế quy định những vấn đề chung mang tính nguyên tắc.

READ:  Câu 22.Trình bày cách thức xây dựng các nguyên tắc và quy phạm cũng như việc đảm bảo thi hành chúng trong Luật Quốc tế.