Nêu những quyết định chính và ý nghĩa lịch sử của đại hội đại biểu lần thứ II của đảng Cộng sản đông Dương (2/1951).

1. Hoàn cảnh :

– Từ ngày 11 đến 19/2/1951, đại hội đại biểu toàn quốc lần II của đảng Cộng sản đông Dương họp ở Vinh Quang – Chiêm Hóa (Tuyên Quang), thông qua hai bản báo cáo quan trọng:
+ Báo cáo chính trị do Hồ Chủ tịch trình bày tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của đảng
+ Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày, nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi đế quốc, tay sai, giành độc lập và thống nhất hoàn toàn cho dân tộc, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây dựng cơ sở cho chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

2. Nội dung :

– Tách đảng Cộng sản đông Dương, thành lập ở Việt Nam, Lào, Campuchia mỗi nước một đảng Mác – Lênin riêng phù hợp với từng dân tộc .
– Ở Việt Nam, lập đảng Lao động Việt Nam và đưa đảng hoạt động công khai.
– Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, điều lệmới; xuất bản báo Nhân dân, cơ quan Trung ương của đảng.
– Bầu ra Ban Chấp hành Trung ương đảng và Bộ Chính trị do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và Trường Chinh làm Tổng Bí thư .
Ý nghĩa: đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của đảng.