Nguyên tắc của tố tụng dân sự – PLĐC

Việc giải quyết một vụ án dân sự tại toà án cũng như tại cơ quan thi hành án phải dựa trên những nguyên tắc cơ bản sau:

Kết quả hình ảnh cho của tố tụng dân sự

– Toà án xét xử công khai, trừ trường hợp cần thiết xét xử kín để giữa gìn bí mật Nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc hoặc theo yêu cầu chính đáng của đương sự.

– Toà án xét xử tập thể và theo quyết định đa số.

– Khi xét xử thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập với nhau và chỉ tuân theo pháp luật.

– Sự tham gia tố tụng của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội.

– Quyền yêu cầu bảo vệ những quyền, lợi ích hợp pháp và pháp nhân.

– Quyền bình đẳng của các công dân, tổ chức.

– Quyền bảo vệ đương sự.

– Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và chứng minh của các đương sự và nhiệm vụ của toà án trong việc xác minh và thu thập chứng cứ.

– Toà án bảo đảm cho những người tham gia tố tụng, quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình trước toà án.

– Xét xử có Viện kiểm sát nhân dân tham gia.

– Cá nhân, cơ quan, tổ chức có nghĩa vụ chấp hành bản án, quyết định của toà án phải nghiêm chỉnh chấp hành bản án, quyết định đó.