Phân tích ưu, nhược điểm của từng phương pháp xây dựng chiến lược kinh doanh?

Bảng so sánh ưu, nhược điểm của từng phương pháp xây dựng chiến lược kinh doanh

Ưu điểm

Nhược điểm

Xây dựng chiến lược kinh doanh từ trên xuống– Chiến lược các cấp được đảm bảo tính thống nhất từ trên
xuống.- Tính cụ thể của chiến lược cấp thấp được chú trọng hơn- Củng cố vai trò điều tiết của cấp trên đối với cấp dưới
thông qua chiến lược
– Chiến lược thường không sát với thực tế các đơn vị, vì
vậy khó thực hiệnđược và phải tiến hành điều chỉnh kế hoạch thường xuyên làm
mất đi tính mụctiêu của tổ chức-Ít kích thích tính năng động sáng tạo của cấp dưới, hoạt
động một cách thụ động, kém hiệu quả.
Xây dựng chiến lược kinh doanh từ dưới lên– Chiến lược sát với thực tế hơn

– Phát huy tính chủ động sáng tạo của cấp dưới, khai thác
được những tiềm năng ở cơ sở.

– Không đảm bảo tính thống nhất trong chiến lược, khó giữ
vững các định hướng chung-Làm suy giảm vai trò điềutiết của cấp trên đối với cấp dưới thông qua kênh kế hoạch.
Kết hợp hai phương pháp-Đảm bảo việc lập

kế hoạch được thực hiện thống nhất.

– Giữ vững các định

hướng của cấp trên.

– Không hạn chế tính chủ động

sáng tạo của cấp dưới

-Làm cho kế hoạch sát với thực tế hơn.

– Kế hoạch thường chậm trễ. Thực tế có nhiều doanh nghiệp
sau 3 tháng thực hiện nhưng chưa có kế hoạch năm chính
thức.- Từ sự chậm trễ này dẫn tới một hệ quả khác là làm cho cấp
dưới bị động trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch, làm
thay đổi một số chuẩn bị ban đầu do có sự điều chỉnh kế
hoạch.