Quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã kê khai đăng ký; thời hạn phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động và thời gian có hiệu lực của đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất được pháp luật quy định như thế nào?

1. Về quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã kê khai đăng ký được quy định tại Khoản 5 Điều 95 Luật đất đai năm 2013 như sau:

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã kê khai đăng ký được ghi vào Sổ địa chính, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu có nhu cầu và có đủ điều kiện theo quy định của Luật đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp đăng ký biến động đất đai thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc chứng nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp đăng ký lần đầu mà không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được tạm thời sử dụng đất cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý theo quy định của Chính phủ.

READ:  Tôi vào làm việc ở công ty theo hợp đồng lao động. Vừa rồi Giám đốc đã yêu cầu tôi nghỉ việc mà không thông báo lý do. Vậy tôi muốn biết pháp luật quy định như thế nào về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật?

2. Thời hạn phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động được quy định cụ thể tại Khoản 6 Điều 95 Luật đất đai năm 2013. Theo đó, đối với các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các Điểm a, b, h, i, k và l Khoản 4 Điều 95 Luật đất đai năm 2013 thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.

3. Khoản 7 Điều 95 Luật đất đai năm 2013 quy định về thời điểm có hiệu lực của việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất kể từ thời điểm đăng ký vào Sổ địa chính.

READ:  Chứng minh rằng cần phải chọn sách mà đọc

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]