Quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã kê khai đăng ký; thời hạn phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động và thời gian có hiệu lực của đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất được pháp luật quy định như thế nào?

1. Về quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã kê khai đăng ký được quy định tại Khoản 5 Điều 95 Luật đất đai năm 2013 như sau:

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã kê khai đăng ký được ghi vào Sổ địa chính, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu có nhu cầu và có đủ điều kiện theo quy định của Luật đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp đăng ký biến động đất đai thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc chứng nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp.

READ:  Tôi có thể làm việc trong công ty X mà không giao kết hợp đồng lao động không? Vì tôi chưa muốn làm việc lâu dài nên e rằng nếu ký kết hợp đồng lao động sẽ bị ràng buộc.

Trường hợp đăng ký lần đầu mà không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được tạm thời sử dụng đất cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý theo quy định của Chính phủ.

2. Thời hạn phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động được quy định cụ thể tại Khoản 6 Điều 95 Luật đất đai năm 2013. Theo đó, đối với các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các Điểm a, b, h, i, k và l Khoản 4 Điều 95 Luật đất đai năm 2013 thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.

READ:  Hãy tả lại cây thước kẻ em đang dùng

3. Khoản 7 Điều 95 Luật đất đai năm 2013 quy định về thời điểm có hiệu lực của việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất kể từ thời điểm đăng ký vào Sổ địa chính.