So sánh hai biện pháp trung gian và hòa giải quốc tế

Giống nhau:

Đều là phương thức hòa bình để giải quyết tranh chấp thông quan bên thứ 3

Khác nhau:

Đặc điểm

– Bên trung gian không tham gia đàm phán và không đưa ra các điều kiện để giải quyết tranh chấp

– Tham gia đàm phán từ đầu cho đến khi kết thúc, đưa ra kiến nghị, đề nghị thay đổi yêu sách các bên tranh chấp nhằm làm cho các bên xích lại gần hơn

Nhiệm vụ

– Khuyến khích, động viên các bên tranh chấp giả quyết bằng hòa hình bằng cách tác động để các bên tiếp xúc ngoại giao và tiến hành các cuộc đàm phán chính thức

– Dung hòa các yêu sách và hòa giải giữa các bên, nhưng kiến nghị không có tính chất bắt buộc đối với các bên tranh chấp

Điều kiện kết thúc

– Kết thúc khi các bên tranh chấp ký điều ước quốc tế về giải quyết tranh chấp

READ:  Trình bày Luật Quốc Tế về bảo vệ nạn nhân chiến tranh

Kết thúc trong các trường hợp:

– Vụ tranh chấp kết thúc

– Các bên chấp nhận kết luận, kiến nghị của các bên hòa giải

– Các bên hoặc 1 bên tranh chấp bác bỏ kết luận hoặc khuyến nghị