Tại sao nói giai đoan 1936-1939 là đấu tranh dân chủ?

Yếu tố chủ quan: đảng mới khôi phục nên không đủ mạnh cần có thời gian củng cố khôi phục phát triển

Yếu tố khách quan:quốc tế cộng sản chủ trương tập trung các yếu tố:

Xác định kẻ thù :chủ nghĩa phát xít

  • Nhiệm vụ: đấu tranh chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ dân chủ và hòa bình, lập mặt trận nhân dân rộng rãi chống phát xít và chiến tranh, đòi tự do, dân chủ, hòa bình và cải thiện đời sống
  • Chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra

Nội dung liên quan

READ:  Trên cơ sở những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1930, hãy phân tích vai trò của Người trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]