Trình bày chế định trách nhiệm của quốc gia xâm lược và tội phạm chiến tranh trong luật quốc tế

Quốc gia xâm lược phải chịu trách nhiệm vật chất và bị trừng phạt quốc tế

– Trách nhiệm vật chất: Bồi thường chiến phí, tức là thiệt hại vật chất bằng tiền, hàng hóa… đối với những thiệt hại vật chất do hành vi xâm lược gây ra

– Trừng phạt quốc tế: còn được gọi là biện pháp trả đũa. luật quốc tế quy định những biện pháp trả đũa hợp pháp: cắt đứt quan hệ ngoại giao, trục xuất đại sứ, đóng cửa lãnh sự

Tội phạm chiến tranh là thuộc nhóm tội phạm quốc tế phát sinh do hành vi xâm lược. Đối với tội phạm chiến tranh, quốc gia phải chịu trách nhiệm pháp lý quốc tế và các thể nhân vi phạm phải chịu trach nhiệm pháp lý về các tội phạm đã thực hiện