Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập đảng

Những sự kiện lịch sử cụ thể, hãy nêu rõ vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập đảng Cộng sản Việt Nam.

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập đảng Cộng sản Việt Nam được thể hiện qua các sự kiện sau :
Tìm được con đường cứu nước:

  • Tháng 7 năm 1920, đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin…
  • Tháng 12 năm 1920, tham gia đại hội Tua, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và thành lập đảng Cộng sản Pháp.

Truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam: Viết sách báo… đào tạo cán bộ:

  • Năm 1925 thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Báo Thanh niên và sách đường Kách mệnh đã trang bị lí luận giải phóng dân tộc cho cán bộ của Hội.
  •  Năm 1928, nhiều cán bộ của Hội tham gia phong trào ”vô sản hóa” tham gia tuyên truyền và vận động cách mạng. đầu năm 1930, chủ trì Hội nghị hợp nhất đảng tại Cửu Long…
  • Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt,…