Văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội và Uỷ ban thường vụ quốc hội – PLĐC

– Văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội:

Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật cơ bản của Nhà nước. Có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nước ta. Hiến pháp quy định những vấn đề cơ bản của nước ta như: Bản chất, hình thức của Nhà nước, chế độ chính trị, kinh tế, xã hội của Nhà nước và địa vị pháp lý của công dân. Hiến pháp được Quốc hội ban hành và sửa đổi.

Luật (đạo luật): Là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị sau Hiến pháp. Luật quy định các vấn đề cơ bản, quan trọng thuộc các lĩnh vực đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của nhân dân.
– Văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban thường vụ Quốc hội:

READ:  Khái niệm, dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý - PLĐC

Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định những vấn đề được Quốc hội giao, sau một thời gian thực hiện chờ Quốc hội xem xét, quyết định ban hành thành luật.

Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội được ban hành để giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh, giám sát việc thi hành hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật.

Nội dung liên quan

READ:  Giáo trình Pháp luật đại cương đầy đủ
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]