Vị vua nào ở ngôi ngắn nhất trong lịch sử nước ta?

Vị vua nào ở ngôi ngắn nhất trong lịch sử nước là vua Lê Trung Tông (1005) và Nguyễn Dục Đức (1883) – đều làm vua trong 3 ngày.

Vua Lê Hoàn (Lê Đại Hành) có 4 Hoàng tử là Long Du, Ngân Tích, Long Việt và Long Đĩnh. Lê Hoàn đã chọn người con thứ ba là Long Việt làm Thái tử, nhưng khi Lê Hoàn mất (tháng 3/1005), các Hoàng tử đánh nhau trong 7 tháng để tranh giành ngôi vua. Tháng 10, Long Việt vừa lên ngôi được 3 ngày thì bị em là Long Đĩnh sai người vào cung giết chết, thọ 23 tuổi. Nguyễn Phúc Ưng Chân lên ngôi theo di chiếu của vua Tự Đức, nhưng các quan phụ chính đại thần là Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết vì không ưa nên phế đi khi ông vừa lên ngôi được ba ngày (20, 21 và 22 tháng 7 năm 1883). Dục Đức sinh năm Quý Sửu (1853), bị phế và bị giết năm 1883, thọ 30 tuổi.