Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải tuân thủ theo những nguyên tắc nào?

Điều 117 Luật đất đai năm 2013 quy định việc đấu giá quyền sử dụng đất phải tuân thủ theo những nguyên tắc sau:

– Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.
– Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

Nội dung liên quan

READ:  Pháp luật quy định như thế nào về việc bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]