Xã hội là gì?

Xã hội là một tập thể hay một nhóm những người được phân biệt với các nhóm người khác bằng các lợi ích, mối quan hệ đặc trưng, chia sẻ cùng một thể chế và có cùng văn hóa (CNXH).

Xã hội là một kết cấu vật chất, là tổng hòa các mối quan hệ giưa người và người. Tuy nhiên, tính chất mỗi chế độ xã hội là khac nhau Xã hội nguyên thủy khác xã hội chiếm nô, khác xã hội Tư bản chủ nghĩa và khác xã hội Xã hội chủ nghĩa (triết học).

Một định nghĩa bình thường của “xã hội” thường đề cập đến một nhóm người sống cùng trong một cộng đồng có lề lối, như xã hội Anh, xã hội Mỹ…

Xa hoi la gi

Những bộ môn khoa học xã hội sử dụng từ xã hội để nói đến một nhóm người tạo dựng một hệ thống xã hội một phần khép kín (hoặc một phần mở rộng), trong đó những người trong một nhóm hầu hết tương tác với những người khác thuộc cùng nhóm đó.

READ:  Bonsai là gì?

Một cách trừu tượng hơn, một xã hội được coi là một mạng lưới của những mối quan hệ của các thực thể. Một xã hội thỉnh thoảng cũng được coi là một cộng đồng với các cá nhân trong cộng đồng đó phụ thuộc lẫn nhau. Tuy nhiên, các nhà xã hội học mong muốn tìm được ranh giới giữa xã hội và cộng đồng.