Bộ tài liệu Hướng dẫn học Lịch sử lớp 10 cung cấp kiến thức cơ bản, cô đọng nhất theo từng bài, từng chương, giúp các em có thể nắm vững những sự kiện lịch sử một cách khái quát, sát hợp với từng bài lịch sử cụ thể.

Tài liệu gồm ba phần, và chia thành 40 bài:

  • Phần 1: Lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại
  • Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX
  • Phần 3: Lịch sử thế giới cận đại

Bài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thuỷ

Bài 2. Xã hội nguyên thuỷ

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô-ma

Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến

Bài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hoá truyền thống Ấn Độ

Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền Văn hoá đa dạng của Ấn Độ

Bài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

Bài 9. Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

Bài 10. Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (Từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)

Bài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đại

Bài 12. Ôn tập: Lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại

Bài 13. Việt Nam thời nguyên thuỷ

Bài 13. Việt Nam thời nguyên thuỷ – nguyễn tiến dũng

Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Bài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Tiếp theo)

Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

Bài 19. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỷ X-XV

Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X-XV

Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI-XVIII

Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỷ XVI-XVIII

Bài 23. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước. Bảo vệ tổ quốc cuối thế kỷ XVIII

Bài 24. Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI-XVIII

Bài 25. Tình hình chính trị kinh tế văn hóa dưới triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỷ XIX)

Bài 26. Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

Bài 32. Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ giữa thế kỷ XIX

Bài 34. Các nước tư sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Bài 37. Mác và Ang-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Bài 38. Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

Bài 39. Quốc tế thứ hai

Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX