Để học học tốt  Lịch sử lớp 11 các bạn nên tham khảo khác bài hướng dẫn học tập được biên soạn dưới, nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bản giúp học sinh nắm vững kiến thức có hệ thống một cách nhanh nhất. Nội dung gồm 3 phần và chia thành 24 bài học:

  • Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại (Tiếp theo)
  • Phần 2: Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ 1917 đến năm 1945)
  • Phần 3: Lịch sử Việt Nam (1858-1918)

Các vấn đề  trong bài được trình bày ngắn gọn và hướng dẫ rõ ràng, nhằm giúp các bạn dễ thuộc, hiểu và nhớ lâu.

Bài 1. Nhật Bản

Bài 2. Ấn Độ

Bài 3. Trung Quốc

Bài 4. Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

Bài 5. Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đại

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)

Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Bài 15. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 – 1939)

Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939- 1945)

Bài 18. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)

Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

Bài 24. Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)