Những bài học trong phần lịch sử 8 giúp các em định hướng nội dung kiến thức học ở nhà và các dạng bài tập lịch sử có liên quan. Trong tài liệu này được biên soạn theo từng bài, từng chương phù hợp với chương trình SGK. Mỗi bài đều xác định kiến thức cơ bản cần phải nắm và hệ thống câu hỏi bài tập giúp các em học tốt môn Lịch sử lớp 8 hơn.

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên (79 bài)

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (90 bài)

Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới (85 bài)

Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác (72 bài)

Bài 5. Công xã Pa-ri 1871 (81 bài)

Bài 6. Các nước Anh, Pháp. Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX (107 bài)

Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX (64 bài)

Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX (87 bài)

Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX (96 bài)

Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX (160 bài)

Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thê kỉ XX (97 bài)

Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX (205 bài)

Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (251 bài)

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) (62 bài)

Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921) (209 bài)

Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941) (85 bài)

Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) (86 bài)

Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) (238 bài)

Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) (99 bài)

Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 – 1939) (87 bài)

Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) (208 bài)

Bài 22. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XX (47 bài)

Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) (21 bài)

Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 (151 bài)

Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884) (157 bài)

Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX (251 bài)

Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX (214 bài)

Bài 28. Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX (205 bài)

Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam (237 bài)

Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 (77 bài)

Bài 31. Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 (47 bài)