Tổng hợp Hướng dẫn học Lịch Sử Lớp 9 được biên soạn theo chương trình mới theo Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Đây là một tài liệu nhằm giúp cho các em tự học một cách thuận lợi, đặc biệt là trong việc chuẩn bị bài soạn ở nhà để đến lớp, các em tiếp thu bài giảng của thầy cô với tinh thần chủ động hơn. Trong chương trình sử 9 tập chung vào 2 phần nội dung chính:

  • Phần một: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay
  • Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Các tài liệu này là một tài liệu tham khảo bổ ích, để các em có hứng khởi hơn trong việc học môn này.

Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Bài 4. Các nước châu Á

Bài 5. Các nước Đông Nam Á

Bài 6. Các nước châu Phi

Bài 7. Các nước Mĩ La-tinh

Bài 8. Nước Mĩ

Bài 9. Nhật Bản

Bài 10. Các nước Tây Âu

Bài 11. Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Bai 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học – kĩ thuật

Bài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 -1925)

Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 -1935

Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 -1939

Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 -1945

Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà