Các đơn vị tư vấn báo cáo tiền khả thi, đơn vị phụ thuộc vào tổ chức, tài chính với chủ đầu tư có được tham gia đấu thầu với tư cách là nhà thầu hay không? Tại sao?

Các đơn vị tư vấn báo cáo tiền khả thi, đơn vị phụ thuộc vào tổ chức, tài chính với chủ đầu tư không được tham gia đấu thầu với tư cách là nhà thầu.

Các đơn vị tư vấn báo cáo tiền khả thi, đơn vị phụ thuộc vào tổ chức, tài chính với chủ đầu tư có được tham gia đấu thầu với tư cách là nhà thầu hay không? Tại sao?

Bởi vì:

Theo Điều 11 – Luật Đấu thầu: Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. Mục 1 có ghi:

Nhà thầu khi tham gia đấu thầu các gói thầu thuộc dự án quy định tại Điều 1 của Luật này phải bảo đảm các yêu cầu về tính cạnh tranh sau đây:

a) Nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi không được tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập thiết kế kỹ thuật của dự án, nhà thầu tư vấn đã tham gia thiết kế kỹ thuật của dự án không được tham gia đấu thầu các bước tiếp theo, trừ trường hợp đối với gói thầu EPC;

READ:  Trình tự đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm những công việc gì? Thế nào là một hồ sơ dự thầu không hợp lệ?

b) Nhà thầu tham gia đấu thầu phải độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;

c) Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng phải độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập về tài chính với nhà thầu thực hiện hợp đồng;

d) Nhà thầu tham gia đấu thầu các gói thầu thuộc dự án phải độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư của dự án.

Nội dung liên quan

READ:  Sau khi đã nghiệm thu hợp đồng nhà thầu trúng thầu và đưa một phong trong thời gian vừa qua?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]