Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á đã hình thành và phát triển như thế nào? Hiện nay các nước Đông Nam Á đều đứng chung trong 1 tổ chức gì?

– Thế kỉ X -> VIII là thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á như: Mô giô pa hít, Campuchia, Đại Việt,  Pagan…

– Thế kỉ XIII, người Thái lập nên vương quốc Su khô thay và Lạn Xạng

– Thế kỉ XVIII các quốc gia Đông Nam Á bắt đầu suy yếu

– Thế kỉ XIX, hầu hết các nước Đông Nam Á (Trừ Thái Lan) đều là thuộc địa của phương Tây

– Hiện nay các nước Đông Nam Á đều đứng chung trong  tổ chức ASEAN