Các quyền ưu đãi, miễn trừ của cơ quan đại diện ngoại giao và thành viên của nó tại nước tiếp nhận.

Quyền bất khả xâm phạm về trụ sở:

Trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao là bất khả xâm phạm.Viên chức của nước sở tại không được quyền vào đó nếu không có sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao.Nước nhận đại diện có nghĩa vụ áp dụng mọi biện pháp thích hợp để nàh cửa của cơ quan đại diện không bị xâm phạm.

Trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao, tài sản trong trụ sở, kể cả phương tiện giao thông của cơ quan này không bị khám xét, trưng dụng, tịch biên hoặc áp dụng biện pháp đảm bảo thi hành án.Tuy nhiên, quyền bất kảh xâm phạm vê trụ sở của mình để che chở cho những tội phạm đang bị chính quyền nước tiếp nhận truy nã.

Quyền bất khả xâm phạm về hồ sơ lưu trữ và tài liệu:

Hồ sơ lưu trữ và tài liệu của cơ quan đại diện ngoại giao là bất kảh xâm phạm, bất kể địa điểm và thời gian.Quy định này được áp dụng ngay cả khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước bị cắt đứt.

READ:  Trình bày vấn đề công nhận trong Luật quốc tế

Quyền miễn thuế và lệ phí:

Cơ quan đại diện ngoại giao được miễn các loại thuế và lệ phí đối với trụ sở của mình, trừ các khoản phải trả cho dịch vụ cụ thể; được miễn thuế và lệ phí hải quan đối với đồ đạc phục vụ cho việc sử dụng chính thức của cơ quan.

Các khoản tiền mà cư quan đại diện ngoại giao thu được từ các hoạt động chính thức của mình được miễn thuế và lệ phí.

Quyền tự do thông tin liên lạc

Khi quan hệ với chính phủ nước mình và cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự khác tại bất cứ nơi nào, cơ quan đại diện ngoại giao có thể sử dụng tất cả các phương tiện liên lạc hợp pháp, kể cả giao thông viên ngoại giao và các điện tín bằng mật mã hoặc bằng số liệu.

Quyền bất khả xâm phạm về bưu phẩm và thư tín ngoại giao:

Khi thực hiện chưc năng của mình, túi ngoại giao và thư tín ngoại giao của cơ quan đại diện ngoại giao không bị mở, không bị giữ.Tuy nhiên, trong túi ngoại giao và thư tín ngoại giao chỉ được chứa đựng tài liệu ngoại giao và đồ đạc dành cho việc sử dụng chính thức, cần phải được niêm phong, mang dấu hiệu bên ngoài nhận thấy.

READ:  Câu 79: Các văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu của Việt Nam về biển

Quyền treo quốc kỳ, quốc huy

Cơ quan đại diện ngoại giao và người đứng đầu cơ quan có quyền treo quốc kỳ, quốc huy tại trụ sở của mình, kể cả nàh riêng và phương tiện đi lại của người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao.