Khái niệm, phân loại các cơ quan đại diện ngoại giao?

Khái niệm: Cơ quan đại diện ngoại giao là cơ quan nhà nước, có trụ sở trên lãnh thổ quốc gia khác để thực hiện quan hệ ngoại giao với quốc gia đó

Cơ quan đại diện ngoại giao được thành lập theo thả thuận giữa hai quốc gia, Cơ quan này đại diện cho quốc gia về tất cả các lĩnh vực trong quan hệ với nước nhận đại diện và quan hệ với cơ quan đại diện ngoại giao của các quốc gia khác ở nước nhận đại diện.

Phân loại:

  • Có hai loại cơ quan đại diện ngoại giao là đại sứ quán và công sứ quán.
  • Đại sứ quán: là cơ quan đại diện ngoại giao cao nhất của một nước ở nước ngoài. Người đứng đầu đại sứ quán là đại sứ.
  • Công sứ quán: Là cơ quan đại diện ngoại giao ở mức thấp hơn đại sứ quán. Người đứng đầu công sứ quán là công sứ.
READ:  Câu 71. Các quy định của công ước luật biển 1982 về ranh giới bên ngoài của thềm lục địa và chế độ pháp lý của thềm lục địa.

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]