Các văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu của Việt Nam về biển

Các văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu của Việt Nam về biển gồm:

– Tuyên bố của Chính phủ nước CHXNCN Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam tháng 5/1977.

– Tuyên bố của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam 1982.

– Luật Biên giới quốc gia 2003.

– Bộ luật Hàng hải 2005 (thay thế Bộ luật Hàng hải 1990)

– Luật liên quan: Luật Dầu khí 1993; Luật Thủy sản 2003…