Căn cứ tính tiền thuê đất và thời điểm tính tiền thuê đất được quy định như thế nào?

1. Căn cứ tính tiền thuê đất, thuê mặt nước được quy định tại Điều 3 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP theo đó người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất phải nộp tiền thuê đất theo quy định của Luật đất đai và được xác định trên các căn cứ sau:

– Diện tích đất cho thuê.
– Thời hạn cho thuê đất.
– Đơn giá thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; đơn giá thuê đất của thời hạn thuê đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, Trường hợp đấu giá quyền thuê đất thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá.
– Hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

READ:  Chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất...

2. Thời điểm tính tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước cho thuê đất.