Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có quyền và nghĩa vụ gì?

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được quy định tại Điều 12 Luật bảo hiểm tiền gửi, cụ thể như sau:

– Nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

– Được cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

– Nộp phí bảo hiểm tiền gửi đầy đủ và đúng thời hạn.

– Yêu cầu tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm.

– Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.

– Cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

READ:  Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, con có quyền có tài sản riêng không?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]