Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có quyền và nghĩa vụ gì?

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được quy định tại Điều 12 Luật bảo hiểm tiền gửi, cụ thể như sau:

– Nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

– Được cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

– Nộp phí bảo hiểm tiền gửi đầy đủ và đúng thời hạn.

– Yêu cầu tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm.

– Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.

– Cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

READ:  Việc huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động được pháp luật quy định như thế nào?

Nội dung liên quan

READ:  Việc công khai thủ tục hành chính về đất đai được quy định như thế nào trong Luật đất đai năm 2013?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]