Câu 48. Luật quốc tế và vấn đề bảo vệ quyền con người

1. Định nghĩa:

Luật quốc tế về quyền con người là tổng thể các nguyên tắc và quy phạm pl, điều chỉnh quan hệ giữa các chủ thể Luật quốc tế trong việc bảo vệ và phát triển các quyền cơ bản của con người ở từng quốc gia cũng như trên phạm vi toàn cầu.

2. Các nguyên tắc của Luật quốc tế về quyền con người:

– Ng tắc dân tộc tự quyết

– Ng tắc các quốc gia có nghĩa vụ tôn trọng các quyền cơ bản của con người và hợp pháp quốc tế trong việc bảo vệ, phát triển quyền con người.

– Ng tắc bình đẳng và ko phân biệt đối xử

3. Nguồn của Luật quốc tế về quyền con người:

– Các công ước quốc tế phổ cập về quyền con người

+ Hiến chương LHQ

+ Công ước về các quyền dân sự và chính trị 1996 và Công ước về các quyền KT-VH-XH 1996 của LHQ: nói khát quát về các quyền và tự do chủ yếu của con người từ góc độ khoa học và pháp lí quốc tế.

– Các công ước điều chỉnh chuyên biệt: Công ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ 1970, Công ước về quyền trẻ em 1989…

READ:  Câu 22.Trình bày cách thức xây dựng các nguyên tắc và quy phạm cũng như việc đảm bảo thi hành chúng trong Luật Quốc tế.

4. Nội dung cơ bản của quyền con ng`: câu 49

5. Cơ chế bảo vệ và phát triển quyền con người trong Luật quốc tế:

– Đặc trưng của cơ chế quốc tế:

+ Là cơ chế giám sát, đánh giá, điều tra việc thực hiện các nghĩa vụ quốc tế trong lĩnh vực quyền con người của các quốc gia.

+ Có tính chất cưỡng chế đối với các quốc gia vi phạm các nghĩa vụ về bảo vệ và phát triển quyền con người.

+ Chức năng chủ yếu là đẩy mạnh việc giáo dục, hợp tác KV, QT trong lĩnh vực quyền con người.

– Cơ chế quốc tế về thúc đẩy, phát triển và bảo vệ quyền con người trong khuôn khổ của LHQ

+ Đại hội đồng LHQ: là trung tâm của sự phối hợp và tổ chức các hoạt động duy trì, phát triển mọi vấn đề về quyền con người giữa các thành viên của LHQ

+ Hội đồng KT-XH và các ủy ban trực thuộc:

• Đưa ra các khuyến nghị nhằm mục đích thúc đẩy việc tôn trọng và tuân thủ các quyền và tự do cơ bản của con người cho tất cả mọi người.

READ:  Trình bày chế định gia nhập điều ước quốc tế

• Soạn thảo và triệu tập các hội nghị quốc tế về vd quyền con ng`

• Thành lập ủy ban quyền con người 1946 (có thẩm quyền giải quyết bất kì vấn đề nào liên quan đến quyền con người) và ủy ban về vị thế của phụ nữ 1946 ( cách thức và quy chế hoạt động giống như Ủy ban quyền con người)

• Trung tâm quyền con người ( thuộc Cao ủy LHQ về quyền con người) là cơ quan đầu mối của LHQ trong lĩnh vực quyền con ng`, với các hoạt động DV văn phòng và những trợ giúp khác cho các cơ quan có chức năng giải quyết các vd về nhân quyền của LHQ.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]