Câu 52: Khái niệm lãnh thổ quốc gia và các bộ phận hợp thành lãnh thổ quốc gia?

1. Khái niệm:

Là các bộ phận lãnh thổ thuộc chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối hay riêng biệt của một quốc gia, tại đó, quốc gia duy trì giới hạn quyền lực nhà nước đối với cộng đồng dân cư nhất định. LTQG là toàn vẹn và bất khả xâm phạm dựa trên quy chế pháp lý về lãnh thổ quốc gia do quốc gia tự xác định, phù hợp với Luật quốc tế

2. Các bộ phận hợp thành:

– Vùng đất: Là bộ phận lãnh thổ mà không một quốc gia nào không có. Bao gồm: đất liền lục địa, đảo thuộc chủ quyền quốc gia. Trong vùng đất có chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối.

– Vùng nước: Là toàn bộ các vùng nước nằm phía trong đường biên giới của quốc gia trên biển. Bao gồm:

  • Vùng nước nội thủy: Là vùng nước biển phía trong đường cơ sở và giáp với bờ biển của quốc gia. QG có chủ quyền tuyệt đối và hoàn toàn
  • Vùng nước lãnh hải: là vùng nằm phía trong đường biên giới biển của quốc gia. Giáp với đường cơ sở. Trong lãnh hải, quốc gia có chủ quyền hoàn toàn và đầy đủ.
READ:  Câu 80: Nêu các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia của Việt Nam

– Vùng trời: Là khoảng ko gian bao trùm lên vùng đất, vùng nước của quốc gia, được xác định bởi đường biên giới bao quanh và đường biên giới trên cao của vùng trời quốc gia.

Nội dung liên quan

READ:  Câu 64. Khái niệm và quy chế pháp lý của nội thủy
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]