Câu 58: Xác định biên giới quốc gia trong luật quốc tế:

– Việc xác định biên giới quốc gia phải dựa trên các nguyên tắc của luật quốc tế, trong đó nguyên tắc thỏa thuận là nguyên tắc cao nhất trong xác định biên giới quốc gia.

– Xác định biên giới trên bộ: Biên giới trên bộ được xác định thông qua các bước: hoạch định, phân giới và cắm mốc biên giới.

+ Hoạch định biên giới quốc gia: Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng với những hoạt động pháp lý nhằm xác định vị trí, hướng đi của đường biên giới. Toàn bộ việc hoạch định phải được tiến hành trên cơ sở tôn trọng chủ quyền của nhau, bình đẳng, các bên cùng có lợi.

+ Phân giới và cắm mộc thực địa: Phân giới là quá trình thực địa hóa đường biên giới trong hiệp định. Đây là công việc mang tính vật chất, cụ thể để đưa đường biên giới được hoạch định trong các văn bản, bản đồ ra thực địa, cố định nó bằng các mốc dấu quốc giới với các phương pháp kỹ thuật đo đạc chính xác.

READ:  Câu 75: Khái niệm và quy chế pháp lý của khu vực đáy biển và lòng đất dưới đáy biển quốc tế.

– Xác định biên giới quốc gia trên biển: là vạch đường để phân định vùng lãnh hải của quốc gia với vùng biển tiếp liền mà quốc gia ven bờ có chủ quyền. Sau khi xác định cụ thể đường biên giới biển, quốc gia phải công khai, chính thức và thể hiện rõ ràng trên hải đồ tỉ lệ lớn.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]