Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án từ 351 – 400

Các câu hỏi phần 7 tiếp theo trong bộ câu hỏi thi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm 50 trong 999 câu bắt đầu từ câu 351 tới 400

351. Hồ Chí Minh luôn tìm cách phân hoá triệt để kẻ thù làm cho cách mạng thêm bạn bớt thù. Trong những câu sau đây luận điểm nào là của Hồ Chí Minh đã nêu trong chánh cương vắn tắt?

a) Đã là địa chủ, tức là cừu địch của nông dân, thì phải đánh đổ và thâu hết ruộng đất của chúng
b) Chia địa chủ thành đại, trung và tiểu địa chủ là không rõ ràng và có chỗ không đúng
c) Đối với tiểu, trung địa chủ mà chủ trương lợi dụng họ là sai lầm và nguy hiểm
d) Chỉ có bọn đại địa chủ mới có thế lực và đứng hẳn về phe đế quốc (đ)

352. Dưới đây là tóm tắt một số đoạn trong chánh cương vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc đưa ra ngày 3/2/1930. Đoạn tóm tắt nào thể hiện con đường mới của phong trào cứu nước ở Việt Nam?

a) Tư bản bản xứ bị tư bản Pháp hết sức ngăn trở không thể mở mang được
b) Nông nghiệp khủng hoảng, nông dân thất nghiệp nhiều
c) Chỉ có bọn đại địa chủ mới có thế lực và đứng hẳn về phe đế quốc chủ nghĩa
d) Làm cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản (đ)

353. Hãy phát hiện câu nhầm lẫn trong những câu ghi lại vai trò của chủ nghĩa dân tộc ở các nước thuộc địa theo quan điểm của Hồ Chí Minh?

a) Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước
b) Phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh quốc tế cộng sản, là một chính sách không mang tính hiện thực (đ)
c) Chiến tranh đã làm thay đổi chủ nghĩa dân tộc
d) Chủ nghĩa dân tộc là động lực vĩ đại và duy nhất của đời sống xã hội của các nước thuộc địa

354. Dưới đây là tóm tắt một số luận điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hẹ dân tộc và giai cấp. Luận điểm nào chứng tỏ từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã có quan điểm hội nhập kinh tế quốc tế?

a) Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước
b) Chúng tôi không chủ trương giai cấp đấu tranh vì một lẽ tầng lớp tư sản Việt Nam đã bị kinh tế thực dân đè nén không cất đầu lên được
c) Trái lại chúng tôi chủ trương làm cho tư bản Việt Nam phát triển. mà chỉ có thống nhất và độc lập thì tư bản Việt Nam mới có thể phát triển
d) Đồng thời chúng tôi rất hoan nghênh tư bản Pháp và tư bản các nước khác thật thà cộng tác với chúng tôi. Một là để xây dựng lại Việt Nam sau lúc chiến tranh tàn phá, hai là để điều hoà kinh tế thế giới và giữ gìn hoà bình. (đ)

355. Trong những quan điểm sau, quan điểm nào của Hồ Chí Minh?

a) Hãy xoá bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác sẽ bị xoá bỏ
b) Khi mà sự đối kháng giữa các giai cấp trong nội bộ dân tộc không còn nữa thì sự thù địch giữa các dân tộc cũng đồng thời mất theo
c) Giải phóng giai cấp là nhiệm vụ trung tâm, là dk để giải phóng dân tộc
d) Trong điều kiện các nước thuộc địa thì giải phóng dân tộc là cơ sở để giải phóng giai cấp, giải phóng con người. (đ)

356. Phát hiện chi tiết bị sai quan điểm Hồ Chí Minh của 1 trong các câu sau đây:

a) Hãy xoá bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác sẽ bị xoá bỏ
b) Khi mà sự đối kháng giữa các giai cấp trong nội bộ dân tộc không còn nữa thì sự thù địch giữa các dân tộc cũng đồng thời mất theo
c) Giải phóng giai cấp là nhiệm vụ trung tâm, là điều kiện để giải phóng dân tộc
d) Mác đã xây dựng học thuyết của mình trên cơ sở châu Âu, mà châu Âu thì đại điện cho toàn nhân loại. (đ)

357. Tìm câu có nội dung ghi sai tư tưởng Hồ Chí Minh trong những câu sau:

a) Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại
b) Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại
c) Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người
d) Đối với phương Đông, trong đó có Việt Nam, giải phóng giai cấp là nhiệm vụ trên hết, trước hết (đ)

358. Trong các luận diểm dưới đây, luận điểm nào của Hồ Chí Minh?

a) Hãy xoá bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác sẽ bị xoá bỏ
b) Khi mà sự đối kháng giữa các giai cấp trong nội bộ dân tộc không còn nữa thì sự thù địch giữa các dân tộc cũng đồng thời mất theo
c) Giải phóng giai cấp là nhiệm vụ trung tâm, là điều kiện để giải phóng dân tộc
d) Cần xem xét lại chủ nghĩa mac về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc học phương Đông (đ)

359. dưới đây là tóm tắt nội dung trong tài liệu “Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ” của Hồ Chí Minh gửi Quốc tế cộng sản. hãy phát hiện trong đó một câu bị ghi nhầm?

a) Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của dất nước
b) Quốc tế cộng sản nên nhân danh mình phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ
c) Chủ trương phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ sẽ là một chính sách mang tính hiện thực tuyệt vời
d) Khi chủ nghĩa dân tộc bản xứ thắng lợi thì nó sẽ biến thành chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi (đ)

360. Trong những lời kêu gọi sau đây, câu nào của Hồ Chí Minh?

a) Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại
b) Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại
c) Vô sản tất cả các nước, liên hiệp lại
d) Lao động tất cả các nước đoàn kết lại (đ)

361. Lập luận nào dưới đây chứng tỏ tư duy độc lập, sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc khi Người tiếp nhận một lý luận mới?

a) Nếu nông dân chỉ sống bằng cái tối thiểu cần thiết thì đời sống địa chủ cũng chẳng có gì là xa hoa
b) Xung đột về quyền lợi của học được giảm thiểu. điều đó không thể chối cai được
c) Mai đây, khi chủ nghĩa tư bản phương Tay làm thay đổi phương Đông thì đấu tranh giai cấp ở đó có trở nên quyết liệt hay không? Đại thể là có, nếu xét gương của Nhật Bản
d) Dù sao thì cũng không thể cấm bổ sung “cơ sở lịch sử” của chủ nghĩa Mac bằng cách đưa thêm và đó những tư liệu mà Mac ở thời của mình không thể có được. (đ)

362. Đặc trưng Hồ Chí Minh khi Nười tiếp cận CNXH là gì?

a) Từ vấn đề khát vọng giải phóng dân tộc
b) Từ phương diện đạo đức
c) Từ văn hoá
d) Cả 3 vấn đề trên (đ)

363. “Chủ nghĩa xã hội là lấy nhà máy, xe lửa, ngân hàng… làm của chung. Ai làm nhiều thì ăn nhiều, ai làm ít thì ăn ít, ai không làm thì không ăn, tất nhiên là trừ những người già cả, đau yếu và trẻ con”. Định nghĩa này nhấn mạnh lĩnh vực nào?

a) Chính trị
b) Xã hội
c) Kinh tế (đ)
d) Văn hoá

364. Quan niệm khái quát của chủ tịch Hồ Chí Minh về CNXH là gì?

a) Là chế độ chính trị do nhân đân làm chủ
b) Là chế độ xã hội có nên kinh tế phát triển gắn với sự phát triển của khoa học, kĩ thuật
c) Là chế độ không còn áp bức bóc lột, văn hoá, đạo đức phát triển cao
d) Cả 3 vấn đề trên đều đúng (đ)

365. Động lực quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội là gì?

a) Tiền vốn
b) Tài nguyên thiên nhiên
c) Khoa học- kỹ thuật
d) Con người lao động (đ)

366. Trong quan niệm của Bác Hồ, chủ nghĩa xã hội là chế độ chính trị mà trong đó:

a) Giai cấp công nhân là người làm chủ
b) Giai cấp nông nhân là người làm chủ
c) Trí thức là người làm chủ
d) Nhân dân lao động là người làm chủ (đ)

367. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là nên kinh tế được tạo lập trên cơ sở đặc trưng nhất đó là:

a) Nền công nghiệp hiện đại
b) Nền nông nghiệp hiện đại
c) Nền công- nông nghiệp hiện đại
d) Trên cơ sở công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu (đ)

368. Theo quan điểm Hồ Chí Minh, trong thời kì quá độ, thành phần kinh tế được ưu tiên phát triển là:

a) Kinh tế hợp tác xã
b) Kinh tế tư bản tư nhân
c) Kinh tế cá thể, tiểu chủ
d) Kinh tế quốc doanh (đ)

369. Quan niệm của Hồ Chí Minh về cách làm chủ nghĩa:

a) Đem của dân, sức dân, tài dân làm lợi cho dân (đ)
b) Quản lý nhà nước tập trung, bao cấp
c) Phải dựa vào các nước xã hội chủ nghĩa
d) Phải dựa vào các nước tiên tiến

370. Theo Hồ Chí Minh, đâu là mâu thuẫn chủ yếu nhất trong thời kì quá độ ở nước ta?

a) Mâu thuẫn giai cấp xã hội
b) Mâu thuẫn giữa cách mạng và phản cách mạng
c) Mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển cao đất nước với thực trạng nghèo nàn, lạc hậu (đ)
d) Cả 3 vấn đề trên

371. Theo Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

a) Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
b) Làm theo năng lực, hưởng theo lao động (đ)
c) Phân phối bình quân
d) Phân phối theo vốn và tài sản đóng góp

372. Theo Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật nhất về chính trị trong chủ nghĩa xã hội là gì?

a) Nhà nước được xây dựng và hoạt động theo pháp luật
b) Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
c) Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu
d) Đảng Cộng sản lãnh đạo (đ)

373. Trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, Hồ Chí Minh chủ trương đối xử với giai cấp tư sản Dân tộc như thế nào?

a) Xử bắn, xử tù họ
b) Tịch thu tài sản của họ
c) Coi họ là đối tượng nguy hiểm
d) Cải tạo họ thành người lao động mới (đ)

374. Phát hiện một câu có nội dung lầm lẫn trong các câu dưới đây. “Theo Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội là chế độ xã hội”:

a) Làm cho dân giàu nước mạnh, ai cũng có công ăn, việc làm, được ăn no, mặc ấm, được học hành
b) Ai làm nhiều thì hưởng nhiều, ai làm ít hưởng ít, ai có sức lao động mà không làm thì không hưởng
c) Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày mỗi nâng cao
d) Hòa bình, hữu nghị và làm bạn với tất cả các nước xã hội chủ nghĩa anh em (đ)

375. Phát hiện một luận điểm bị viết thiếu nội dung quan trọng trong những câu tóm tắt quan niệm của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội

a) Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường nào khác con đường tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng (đ)
b) Nếu nước độc lập mà người dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập chẳng có ý nghĩa gì
c) Thắng đế quốc phong kiến là tương đối dễ, thắng bần cùng lạc hậu khó khăn hơn
d) Đánh đổ giai cấp địch đã khó, đấu tranh xây dựng chủ nghĩa xã hội còn gian khổ, khó khăn hơn nhiều.

376. Hãy xác định câu trích nào dưới đây thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng kinh tế, đồng thời là xây dựng văn hóa

a) Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ trở thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội “vừa hồng vừa chuyên”
b) Đảng ta là một Đảng cầm quyền
c) Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta hoàn toàn thắng lợi thì công việc đầu tiên là công việc đối với con người
d) Công việc xây dựng và khôi phục đất nước sau khi thắng Mỹ rất to lớn, nặng nề, phức tạp mà cũng rất vẻ vang. Đây là cuộc chiến đấu chống lại ngững gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tươi tốt (đ)

377. Đảng Cộng sản là sản phẩm cua sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mac và phong trào công nhân. Ai nói về quy luật ra đời của Đảng Cộng sản như trên?

a) C.Mac
b) Lenin (đ)
c) S.Talin
d) Hồ Chí Minh

378. Chủ nghĩa Mac-Lenin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu trên trích từ tác phẩm nào của chủ tịch Hồ Chí Minh?

a) Đường cách mệnh
b) Thường thức chính trị
c) Diễn văn chính trị đọc tại đại hội III
d) Ba mươi năm hoạt động của Đảng (đ)

379. Đảng Cộng sản Việt Nam, do Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, hoạt động vì lợi ích của ai?

a) Vì lợi ích của bản thân Đảng
b) Vì lợi ích của giai cấp công nhân
c) Vì lợi ích của công nhân, nông dân, trí thức
d) Vì lợi ích của dân tộc Việt Nam (đ)

380. Hồ Chí Minh diễn đạt như thế nào về vấn đề “Đảng của ai”?

a) Đảng lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam
b) Đảng lao động là tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nên nó phải là Đảng của giai cấp cần lao và đại biểu lợi ích của cả dân tộc
c) Đảng là Đảng của giai cấp lao động, mà cũng là Đảng của toàn dân
d) Cả 3 câu trên đều đúng (đ)

381. Vì sao số đông nhân dân Việt Nam coi Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của mình?

a) Vì Đảng tự nhận như thế
b) Vì Đảng đang là lực lượng lãnh đạo đất nước
c) Vì sách báo nói nhiều nên trở thành thói quen
d) Vì Đảng hoạt động vì lợi ích của họ (đ)

382. Trong các thuật ngữ chỉ vai trò Đảng lãnh đạo xã hội mà chủ tịch Hồ Chí Minh thường dùng sau đây thì thuật ngữ nào phản ánh rõ nhất, chính xác nhất vai trò lãnh đạo của Đảng?

a) Đảng nắm quyền
b) Đảng lãnh đạo chính quyền
c) Đảng cầm quyền (đ)
d) Các thuật ngữ trên đều phản ánh rõ vai trò của Đảng

383. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, là người lãnh đạo, Đảng phải có những phẩm chất gì?

a) Tư cách, đạo đức, năng lực cần thiết
b) Phải có khẳ năng làm cho dân tin, dân mến, dân phục, dân theo
c) Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, nghe ý kiến của dân, học nhân dân, chịu sự kiểm soát của nhân dân…
d) Tất cả những phẩm chất trên (đ)

384. chọn đáp án sai trong những đáp án được rút ra từ mệnh đề sau: “Đảng ta vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”

a) Đầy tớ là tôi tớ, tôi đòi, theo đuôi quần chúng (đ)
b) Là tận tâm, tận lực phụng sự quần chúng
c) Là việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh
d) Là khổ trước thiên hạ, vui sau thiên hạ

385. Theo Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là:

a) Tinh hoa văn hoá dân tộc Việt Nam
b) Tinh hoa văn hoá nhân loại
c) Là tinh hoa dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại
d) Là chủ nghĩa Mac-Lenin (đ)

386. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm: sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đưa cách mạng nước ta đến thắng lợi, là để:

a) Xác định vị thế cầm quyền của Đảng
b) Xác định mục đích của Đảng
c) Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng (đ)
d) Xác định nhiệm vụ của Đảng

387. Luận điểm “Đảng Cộng sản là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”, là nhằm:

a) Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng
b) Xác định vị thế cầm quyền của Đảng
c) Xác định bản chất của Đảng (đ)
d) Xác định chức năng, nhiệm vụ của Đảng

388. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam được thể hiện ở chỗ:

a) Số lượng Đảng viên của Đảng
b) Năng lực lãnh đạo của đảng viên
c) Nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo, nguyên tắc tổ chức của Đảng (đ)
d) Số lượng Đảng viên là công nhân chiếm đa số trong Đảng

389. trong tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy nội dung xây dựng Đảng?

a) 2 nội dung
b) 3 nội dung
c) 4 nội dung (đ)
d) 5 nội dung

390. “Đảng muốn vững, phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Chủ nghĩa mà Hồ Chí Minh nói ở đây là chủ nghĩa gì?

a) Chủ nghĩa quốc gia –dân tộc
b) Chủ nghĩa tam dân
c) Chủ nghĩa quốc tế
d) Chủ nghĩa Mac-Lenin (đ)

391. Trong xây dựng Đảng về chính trị, vấn đề nào là “cốt tử”?

a) Xây dựng và thực hiện nghị quyết của Đảng
b) Củng cố lập trường chính trị
c) Nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng viên
d) Xây dựng đường lối chính trị (đ)

392. Đảng ta là một Đảng cầm quyền, các đồng chí từ chi bộ đến TW phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a) Diễn văn chính trị tại Đại hội III của Đảng
b) Bài nói chuyện tại trường Nguyễn Ái Quốc trung ương năm 1957
c) Di chúc (đ)
d) Bài nói chuyện với cán bộ cao cấp quân đội nhân dân Việt Nam

393. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật nhất của đạo đức cộng sản là gì?

a) Tình thương dành cho công nhân
b) Tình thương dành cho người nghèo
c) Tình thương dành cho con người
d) Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu (đ)

394. Trong những luận điểm dưới đây của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản, luận điểm nào được Hồ Chí Minh viết lần đầu trong tác phẩm đường cách mệnh?

a) Chủ nghĩa Mac-Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn đến tới việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930
b) Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc, không thiên tư, thiên vị
c) Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt (đ)
d) Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân

395. Trong những luận điểm về xây dựng Đảng Cộng sản của Hồ Chí Minh dưới đây, luận điểm nào được viết trong Di chúc?

a) Chủ nghĩa Mac-Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn đến tới việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930
b) Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc, không thiên tư, thiên vị
c) Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy
d) Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân (đ)

396. Trong di chúc, phần nói về Đảng, lời căn dặn nào thể hiện sự mẫn cảm và tầm nhìn xa của Hồ Chí Minh đối với việc ngăn ngừa nguy cơ thoái hoá trong Đảng sau khi đất nước đạt được đỉnh cao thắng lợi?

a) Đảng ta là một Đảng cầm quyền. mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư
b) Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau
c) Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân
d) Ngay sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước hoàn toàn thắng lợi, việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng (đ)

397. Theo Hồ Chí Minh thì chủ nghĩa Mac-Lênin như thế nào là đúng đắn nhất? Tìm câu sai trong những cách học dưới đây:

a) Học thuộc lòng sách vở Mac-Lênin
b) Học lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mac-Lênin để giải quyết những vấn đề thực tế của nước ta (đ)
c) Học lý luận cốt để áp dụng vào thực tế
d) Học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình

398. Khi trả lời câu hỏi: “dạy chủ nghĩa Mac-Lênin như thế nào là đúng?” Hồ Chí Minh đã nêu ý kiến như sau. Hãy tìm ý kiến nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong việc giảng dạy chủ nghĩa Mac-Lênin của Hồ Chí Minh.

a) Hiểu chủ nghĩa Mac-Lênin tức là cách mạng phân công cho việc gì đều phải làm tròn nhiệm vụ
b) Không nên đào tạo ra những con người thuộc sách làu làu, cụ Mac nói thế này, cụ Lenin nói như thế kia, nhưng quét nhà lại để cho nhà đầy rác
c) Hiểu chủ nghĩa Mac-Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa (đ)
d) Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là “hiểu chủ nghĩa Mac-Lênin được”

399. Theo Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc có ý nghĩa thế nào trong sự nghiếp cách mạng?

a) Rất quan trọng
b) Đặc biệt quan trọng
c) Là vấn đề có ý nghĩa sách lược
d) Là vấn đề chiến lược quyết định thắng lợi của cách mạng (đ)

400. “Mục đích của Đảng lao động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ là: đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc”. Bác Hồ nói câu trên nhân sự kiện chính trị nào?

a) Đại hội I
b) Đại hội II
c) Đại hội III (đ)
d) Hội nghị chính trị đặc biệt 1965

Đánh giá SAO
[Tổng: 0 Trung bình: 0]